Szukasz miejsca do rozwoju dla Siebie i Rodziny ?

Zimowe warsztaty dla dzieci 8–13 lat

Ser­decz­nie zapra­sza­my na zimo­we warsz­ta­ty do FAMLIY Aca­de­my w ter­mi­nie 4–8.02.2019 Wariant 1 NOWE TECHNOLOGIE GODZ. 8.30–11.30 – Bez­pie­czeń­stwo w Inter­ne­cie – Prze­dziw­ny świat robo­tów – W świe­cie fil­mu – Mul­ti­me­dial­na Cera­mi­ka i e-Ziel­nik – Dru­ko­wa­nie w tech­no­lo­gii 3…

Matematyka dla przedszkolaka

Jeśli chcesz, aby Two­je dziec­ko lubi­ło mate­ma­ty­kę i nauki ści­słe zapra­sza­my do FAMILY Aca­de­my na bez­płat­ne zaję­cia poka­zo­we zaba­wy z mate­ma­ty­ką Math­Ri­ders® SOBOTA   27.10.2018 godz. 09.30 4–5…

Autorskie zajęcia muzyczne Adama Sztaby

WIĘCEJ INFORMACJI NA FAN PAGE FAMILY ACADEMY