Warning: mysqli_query(): MySQL server has gone away in /home/anna0405qv/ftp/wp-includes/wp-db.php on line 1924

Warning: mysqli_query(): Error reading result set's header in /home/anna0405qv/ftp/wp-includes/wp-db.php on line 1924
Family Academy

Szukasz miejsca do rozwoju dla Siebie i Rodziny ?

Zajęcia pokazowe Programowanie i Robotyka 14.09 godzina 12:00 dla dzieci 4–14 lat

Zapra­sza­my na zaję­cia Pro­gra­mo­wa­nie i Robo­ty­ka wię­cej infor­ma­cji o zaję­ciach w zakład­ce Szkol­niak i Przed­szko­la­ki. Sobo­ta 14.09.2019 godzi­na 12:00 Zapi­sy 692–422-880

Matematyka MathRiders zajęcia POKAZOWE 14.09 godzina 10:00 dla dzieci 4–14 lat

Jeśli chcesz, aby Two­je dziec­ko lubi­ło mate­ma­ty­kę i nauki ści­słe zapra­sza­my do FAMILY Aca­de­my na bez­płat­ne zaję­cia poka­zo­we zaba­wy z mate­ma­ty­ką Math­Ri­ders® SOBOTA   14.09 godzi­na 10:00- 12:00 Zapi­sy…

Autorskie zajęcia muzyczne Adama Sztaby

Wto­rek 11:00 Nie­dzie­la 11:00 Zapi­sy 692–422-880