HALLOWEENFAMILY ACADEMY

Jeśli chcesz, aby Two­je dziec­ko prze­ży­ło wspa­nia­łą mrocz­ną przy­go­dę i prze­nio­sło się w świat weso­łych upio­rów i zmie­ni­ły sie w posta­cie rodem z upior­nej baj­ki to zapra­sza­my do FAMILY ACADEMY na Bal Hal­lo­we­eno­wy.

W pro­gra­mie:
• Kon­kurs na naj­cie­kaw­szą hal­lo­we­eno­wa kre­ację
• Kącik hal­lo­we­eno­we­go wiza­żu
• Upio­ooor­ne zaba­wy
• Cia­stecz­ko­wy quiz
• Prze­ra­ża­ją­ce prze­ką­ski
• Tanecz­ne wygi­ba­sy z potwo­ra­mi i cza­row­ni­ca­mi
I wie­le innych upior­nych gier i zabaw.

UWAGA!
Ogra­ni­czo­na licz­ba miejsc.
Zakup bile­tów w sie­dzi­bie FA lub prze­lew.
Zgło­sze­nia kie­ru­je­my na zapis@family-academy.pl

KOSZT : 39 zł rodzeń­stwo: 60 zł
DZIEŃ: 30. X. 2018
GODZINA: 17:30- 20:30
WIEK: 4 +