Zimowe warsztaty dla dzieci 8–13 lat

Ser­decz­nie zapra­sza­my na zimo­we warsz­ta­ty do FAMLIY Aca­de­my w ter­mi­nie 4–8.02.2019 Wariant 1 NOWE TECHNOLOGIE GODZ. 8.30–11.30 – Bez­pie­czeń­stwo w Inter­ne­cie – Prze­dziw­ny świat robo­tów – W świe­cie fil­mu –...

Matematyka dla przedszkolaka

Jeśli chcesz, aby Two­je dziec­ko lubi­ło mate­ma­ty­kę i nauki ści­słe zapra­sza­my do FAMILY Aca­de­my na bez­płat­ne zaję­cia poka­zo­we zaba­wy z mate­ma­ty­ką Math­Ri­ders® SOBOTA  ...