HALLOWEEN dla dzieci :)

HALLOWEEN W FAMILY ACADEMY Jeśli chcesz, aby Two­je dziec­ko prze­ży­ło wspa­nia­łą mrocz­ną przy­go­dę i prze­nio­sło się w świat weso­łych upio­rów i zmie­ni­ły sie w posta­cie rodem z upior­nej baj­ki to zapra­sza­my...

Matematyka dla przedszkolaka

Jeśli chcesz, aby Two­je dziec­ko lubi­ło mate­ma­ty­kę i nauki ści­słe zapra­sza­my do FAMILY Aca­de­my na bez­płat­ne zaję­cia poka­zo­we zaba­wy z mate­ma­ty­ką Math­Ri­ders® SOBOTA  ...