Polityka Prywatności 

1. Informacje ogólne.

 1. Ope­ra­to­rem Ser­wi­su  jest

Fami­ly Aca­de­my
ul. Anny Ger­man 15
War­sza­wa Żoli­borz

 1. Ser­wis reali­zu­je funk­cje pozy­ski­wa­nia infor­ma­cji o użyt­kow­ni­kach i ich zacho­wa­niu w nastę­pu­ją­cy spo­sób:
             a. Poprzez dobro­wol­nie wpro­wa­dzo­ne w for­mu­la­rzach infor­ma­cje.
             b. Poprzez zapi­sy­wa­nie w urzą­dze­niach koń­co­wych pli­ki cookie (tzw. “cia­stecz­ka”).
             c. Poprzez gro­ma­dze­nie logów ser­we­ra www przez ope­ra­to­ra hostin­go­we­go funk­cjo­nu­ją­ce­go pod adre­sem www.nazwa.pl

2. Informacje w formularzach.

1. Ser­wis zbie­ra infor­ma­cje poda­ne dobro­wol­nie przez użyt­kow­ni­ka.
2. Ser­wis może zapi­sać ponad­to infor­ma­cje o para­me­trach połą­cze­nia (ozna­cze­nie cza­su, adres IP)
3. Dane w for­mu­la­rzu nie są udo­stęp­nia­ne pod­mio­tom trze­cim ina­czej, niż za zgo­dą użyt­kow­ni­ka.
4. Dane poda­ne w for­mu­la­rzu mogą sta­no­wić zbiór poten­cjal­nych klien­tów, zare­je­stro­wa­ny przez Ope­ra­to­ra Ser­wi­su w reje­strze pro­wa­dzo­nym przez Gene­ral­ne­go Inspek­to­ra Ochro­ny Danych Oso­bo­wych.
5. Dane poda­ne w for­mu­la­rzu są prze­twa­rza­ne w celu wyni­ka­ją­cym z funk­cji kon­kret­ne­go for­mu­la­rza, np w celu doko­na­nia pro­ce­su obsłu­gi zgło­sze­nia ser­wi­so­we­go lub kon­tak­tu han­dlo­we­go.
6. Dane poda­ne w for­mu­la­rzach mogą być prze­ka­za­ne pod­mio­tom tech­nicz­nie reali­zu­ją­cym nie­któ­re usłu­gi – w szcze­gól­no­ści doty­czy to prze­ka­zy­wa­nia infor­ma­cji o posia­da­czu reje­stro­wa­nej dome­ny do pod­mio­tów będą­cych ope­ra­to­ra­mi domen inter­ne­to­wych (przede wszyst­kim Nauko­wa i Aka­de­mic­ka Sieć Kom­pu­te­ro­wa j.b.r – NASK), ser­wi­sów obsłu­gu­ją­cych płat­no­ści lub też innych pod­mio­tów, z któ­ry­mi Ope­ra­tor Ser­wi­su w tym zakre­sie współ­pra­cu­je.

 

3. Informacja o plikach cookies.

  1. Ser­wis korzy­sta z pli­ków cookies.
  2. Pli­ki cookies (tzw. „cia­stecz­ka”) sta­no­wią dane infor­ma­tycz­ne, w szcze­gól­no­ści pli­ki tek­sto­we, któ­re prze­cho­wy­wa­ne są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka Ser­wi­su i prze­zna­czo­ne są do korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wych Ser­wi­su. Cookies zazwy­czaj zawie­ra­ją nazwę stro­ny inter­ne­to­wej, z któ­rej pocho­dzą, czas prze­cho­wy­wa­nia ich na urzą­dze­niu koń­co­wym oraz uni­kal­ny numer.
  3. Pod­mio­tem zamiesz­cza­ją­cym na urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka Ser­wi­su pli­ki cookies oraz uzy­sku­ją­cym do nich dostęp jest ope­ra­tor Ser­wi­su.
   1. Pli­ki cookies wyko­rzy­sty­wa­ne są w nastę­pu­ją­cych celach:
    a. two­rze­nia sta­ty­styk, któ­re poma­ga­ją zro­zu­mieć, w jaki spo­sób Użyt­kow­ni­cy Ser­wi­su korzy­sta­ją ze stron inter­ne­to­wych, co umoż­li­wia ulep­sza­nie ich struk­tu­ry i zawar­to­ści;
    b. utrzy­ma­nie sesji Użyt­kow­ni­ka Ser­wi­su (po zalo­go­wa­niu), dzię­ki któ­rej Użyt­kow­nik nie musi na każ­dej pod­stro­nie Ser­wi­su ponow­nie wpi­sy­wać logi­nu i hasła;
    c. okre­śla­nia pro­fi­lu użyt­kow­ni­ka w celu wyświe­tla­nia mu dopa­so­wa­nych mate­ria­łów w sie­ciach rekla­mo­wych, w szcze­gól­no­ści sie­ci Google.
  4. W ramach Ser­wi­su sto­so­wa­ne są dwa zasad­ni­cze rodza­je pli­ków cookies: „sesyj­ne” (ses­sion cookies) oraz „sta­łe” (per­si­stent cookies). Cookies „sesyj­ne” są pli­ka­mi tym­cza­so­wy­mi, któ­re prze­cho­wy­wa­ne są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka do cza­su wylo­go­wa­nia, opusz­cze­nia stro­ny inter­ne­to­wej lub wyłą­cze­nia opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej). „Sta­łe” pli­ki cookies prze­cho­wy­wa­ne są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka przez czas okre­ślo­ny w para­me­trach pli­ków cookies lub do cza­su ich usu­nię­cia przez Użyt­kow­ni­ka.
  5. Opro­gra­mo­wa­nie do prze­glą­da­nia stron inter­ne­to­wych (prze­glą­dar­ka inter­ne­to­wa) zazwy­czaj domyśl­nie dopusz­cza prze­cho­wy­wa­nie pli­ków cookies w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka. Użyt­kow­ni­cy Ser­wi­su mogą doko­nać zmia­ny usta­wień w tym zakre­sie. Prze­glą­dar­ka inter­ne­to­wa umoż­li­wia usu­nię­cie pli­ków cookies. Moż­li­we jest tak­że auto­ma­tycz­ne blo­ko­wa­nie pli­ków cookies Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na ten temat zawie­ra pomoc lub doku­men­ta­cja prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej.
  6. Ogra­ni­cze­nia sto­so­wa­nia pli­ków cookies mogą wpły­nąć na nie­któ­re funk­cjo­nal­no­ści dostęp­ne na stro­nach inter­ne­to­wych Ser­wi­su.
  7. Pli­ki cookies zamiesz­cza­ne w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka Ser­wi­su i wyko­rzy­sty­wa­ne mogą być rów­nież przez współ­pra­cu­ją­cych z ope­ra­to­rem Ser­wi­su rekla­mo­daw­ców oraz part­ne­rów.
  8. Zale­ca­my prze­czy­ta­nie poli­ty­ki ochro­ny pry­wat­no­ści tych firm, aby poznać zasa­dy korzy­sta­nia z pli­ków cookie wyko­rzy­sty­wa­ne w sta­ty­sty­kach: Poli­ty­ka ochro­ny pry­wat­no­ści Google Ana­ly­tics
  9. Pli­ki cookie mogą być wyko­rzy­sta­ne przez sie­ci rekla­mo­we, w szcze­gól­no­ści sieć Google, do wyświe­tle­nia reklam dopa­so­wa­nych do spo­so­bu, w jaki użyt­kow­nik korzy­sta z Ser­wi­su. W tym celu mogą zacho­wać infor­ma­cję o ścież­ce nawi­ga­cji użyt­kow­ni­ka lub cza­sie pozo­sta­wa­nia na danej stro­nie.
  10. W zakre­sie infor­ma­cji o pre­fe­ren­cjach użyt­kow­ni­ka gro­ma­dzo­nych przez sieć rekla­mo­wą Google użyt­kow­nik może prze­glą­dać i edy­to­wać infor­ma­cje wyni­ka­ją­ce z pli­ków cookies przy pomo­cy narzę­dzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera.

  1. 1. Infor­ma­cje o nie­któ­rych zacho­wa­niach użyt­kow­ni­ków pod­le­ga­ją logo­wa­niu w war­stwie ser­we­ro­wej. Dane te są wyko­rzy­sty­wa­ne wyłącz­nie w celu admi­ni­stro­wa­nia ser­wi­sem oraz w celu zapew­nie­nia jak naj­bar­dziej spraw­nej obsłu­gi świad­czo­nych usług hostin­go­wych.
  2. 2. Prze­glą­da­ne zaso­by iden­ty­fi­ko­wa­ne są poprzez adre­sy URL. Ponad­to zapi­so­wi mogą pod­le­gać:
   a. czas nadej­ścia zapy­ta­nia,
   b. czas wysła­nia odpo­wie­dzi,
   c. nazwę sta­cji klien­ta – iden­ty­fi­ka­cja reali­zo­wa­na przez pro­to­kół HTTP,
   d. infor­ma­cje o błę­dach jakie nastą­pi­ły przy reali­za­cji trans­ak­cji HTTP,
   e. adres URL stro­ny poprzed­nio odwie­dza­nej przez użyt­kow­ni­ka (refe­rer link) – w przy­pad­ku gdy przej­ście do Ser­wi­su nastą­pi­ło przez odno­śnik,
   f. infor­ma­cje o prze­glą­dar­ce użyt­kow­ni­ka,
   g. Infor­ma­cje o adre­sie IP.
   3. Dane powyż­sze nie są koja­rzo­ne z kon­kret­ny­mi oso­ba­mi prze­glą­da­ją­cy­mi stro­ny.
   4. Dane powyż­sze są wyko­rzy­sty­wa­ne jedy­nie dla celów admi­ni­stro­wa­nia ser­we­rem.

5. Udostępnienie danych.

  1. Dane pod­le­ga­ją udo­stęp­nie­niu pod­mio­tom zewnętrz­nym wyłącz­nie w gra­ni­cach praw­nie dozwo­lo­nych.
  2. Dane umoż­li­wia­ją­ce iden­ty­fi­ka­cję oso­by fizycz­nej są udo­stęp­nia­ne wyłą­cze­nie za zgo­dą tej oso­by.
  3. Ope­ra­tor może mieć obo­wią­zek udzie­la­nia infor­ma­cji zebra­nych przez Ser­wis upo­waż­nio­nym orga­nom na pod­sta­wie zgod­nych z pra­wem żądań w zakre­sie wyni­ka­ją­cym z żąda­nia.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

  1. Jeśli użyt­kow­nik nie chce otrzy­my­wać pli­ków cookies, może zmie­nić usta­wie­nia prze­glą­dar­ki. Zastrze­ga­my, że wyłą­cze­nie obsłu­gi pli­ków cookies nie­zbęd­nych dla pro­ce­sów uwie­rzy­tel­nia­nia, bez­pie­czeń­stwa, utrzy­ma­nia pre­fe­ren­cji użyt­kow­ni­ka może utrud­nić, a w skraj­nych przy­pad­kach może unie­moż­li­wić korzy­sta­nie ze stron www
  2. W celu zarzą­dza­nia usta­wie­nia­mi cookies wybierz z listy poni­żej prze­glą­dar­kę internetową/ sys­tem i postę­puj zgod­nie z instruk­cja­mi:
   a. Inter­net Explo­rer
   b. Chro­me

   c. Safa­ri

   d. Fire­fox

   e. Ope­ra

   f. Andro­id

   g. Safa­ri (iOS)

   h. Win­dows Pho­ne

   i. Black­ber­ry