Doroślaki

ZAJĘCIA CYKLICZNE

Zajęcia Cykliczne

Joga dla Dorosłych

Joga to sys­te­mem łączą­cym duszę, umysł i cia­ło w har­mo­nij­ną całość. Jest to filo­zo­fia pozwa­la­ją­ca z łatwo­ścią iść przez życie, potęż­nym narzę­dziem uzy­ski­wa­nia psy­cho­lo­gicz­nej jed­no­ści a przede wszyst­kim spo­so­bem, aby poznać swo­ją praw­dzi­wą natu­rę i dowie­dzieć się „Kim jestem”.

Kom­plek­so­wy tre­ning całe­go cia­ła, boga­ty i zróż­ni­co­wa­ny w har­mo­nij­ny i nie­in­wa­zyj­ny spo­sób kształ­tu­ją­cy siłę, wydol­ność, ela­stycz­ność i koor­dy­na­cję rucho­wą. Joga wpły­wa korzyst­nie na rów­no­wa­gę, uczy natu­ral­ne­go odde­chu w koor­dy­na­cji z ruchem, redu­ku­je nega­tyw­ne skut­ki stre­su. Poprzez odpo­wied­nio dobra­ne pozy­cje (asa­ny), któ­re dzia­ła­ją sta­bi­li­zu­ją­co na układ ner­wo­wy, nor­ma­li­zu­jąc pra­cę narzą­dów wew. Spe­cy­ficz­na rów­no­wa­ga napię­cia i roz­luź­nie­nia, pra­cy i relak­sa­cji, wspo­ma­ga natu­ral­ne pro­ce­sy rege­ne­ra­cji, dzia­ła­jąc rewi­ta­li­zu­ją­co na orga­nizm. To tre­ning bez­piecz­ny dla osób w każ­dym wie­ku, o róż­nym pozio­mie spraw­no­ści rucho­wej oraz na wszyst­kich pozio­mach zaawan­so­wa­nia.

Koszt zajęć: 30 zł

Czas trwa­nia zajęć: 60 minut
Ter­min: ZAPISY

Godzi­na: 

Joga z Maluszkami

To stan­dar­do­we zaję­cia jogi ale z moż­li­wo­ścią przyj­ścia na te zaję­cia ze swo­imi pocie­cha­mi. Dzie­ci mogą leżeć w bujacz­kach, kocy­kach lub peł­zać po sali gdy Rodzic upra­wia swo­bod­nie jogę.

Koszt zajęć: 30 zł

Czas trwa­nia zajęć: 60 minut
Ter­min:  ZAPISY

Godzi­na: 

Joga dla Kobiet w Ciąży

Dla kobiet w cią­ży w każ­dym try­me­strze cią­ży. Udział w zaję­ciach wyłącz­nie po kon­sul­ta­cji, zaświad­cze­niu leka­rza gine­ko­lo­ga.

Koszt zajęć: 30 zł

Czas trwa­nia zajęć: 60 minut
Ter­min: 

Godzi­na: ZAPISY

Zajęcia z Projektowania 3D

Dla doro­słych, stu­den­tów i lice­ali­stów.

Jako cer­ty­fi­ko­wa­ny spe­cja­li­sta w dzie­dzi­nie CAD/CAM/CAE, auto­ry­zo­wa­ny instruk­tor fir­my Auto­desk oraz desi­gner z kil­ku­let­nim sta­żem chciał­bym podzie­lić się z Pań­stwem moją pasją, pro­fe­sjo­na­li­zmem oraz doświad­cze­niem.

Ser­decz­nie Zapra­szam na zaję­cia z zakre­su: gra­fi­ki 3D, CAD/CAM/CAE/BIM, Symu­la­cji, dru­ku 3D, tek­stu­ro­wa­nia, foto­re­ali­stycz­nych wizualizacji/renderingu, two­rze­nia doku­men­ta­cji tech­nicz­nej, mode­lo­wa­nia 3D, mode­lo­wa­nia high and low poly, ani­ma­cji oraz każ­de­go opro­gra­mo­wa­nia fir­my Auto­desk.

Zachę­cam do pozna­nia taj­ni­ków mode­lo­wa­nia 3D któ­re zgłę­biam od wie­lu lat.

Pozdra­wiam  JAKUB WALCZAK

Naj­lep­szy instruk­tor w Pol­sce dla Auto­desk Fusion 360 według ran­kin­gu Auto­desk (śred­nia ocen od wszyst­kich prze­szko­lo­nych kur­san­tów 5/5) Pre­kur­sor szko­leń dla Fusion 360 w Pol­sce. (Pierw­sza fir­ma szko­le­nio­wa pro­wa­dzą­cą szko­le­nia z Fusion 360 w Pol­sce)

Koszt kur­su: 600 zł

Czas trwa­nia zajęć: 150 minut (12h cały kurs)
Ter­min: Wto­rek i Czwar­tek

Godzi­na: 17:30 – 20:00

ZUMBA MAMADZIECKO ( wiek dowolny)

To świet­na zaba­wa dla Mamy i dziec­ka gdzie razem na sali uczą się zum­by i razem spę­dza­ją czas. Moż­li­wość spę­dze­nia aktyw­nie cza­su z dziec­kiem. Nie cze­kaj w recep­cji na dziec­ko tyl­ko włącz się do zaba­wy i świet­nie się razem baw­cie! Nabie­rzesz ener­gii, odstre­su­jesz się , a Two­je cia­ło będzie w dosko­na­łej for­mie. Zyski: świet­nie spę­dzo­ny czas z dziec­kiem, odstre­so­wa­nie, doła­do­wa­nie endor­fi­na­mi , zgrab­ne cia­ło i wie­le śmie­chu.

Koszt dla Mamy i dziec­ka: *35 zł w kar­ne­cie 

Ter­min : Czwar­tek
Godzi­na : 18:00 

CROSSFIT DLA POCZĄTKUJĄCYCH

To ofer­ta skie­ro­wa­na dla wszyst­kich któ­rzy chcie­li­by popra­wić swo­ją syl­wet­kę , wzmoc­nić cia­ło i popra­wić w spo­sób zna­czą­cy kon­dy­cję. Według pro­pa­ga­to­rów tej dys­cy­pli­ny , upra­wiać ją może każ­dy. Ćwi­cze­nia mają wpły­nąć pozy­tyw­nie i popra­wić  naszą ogól­ną spraw­ność orga­ni­zmu. Zapra­sza­my wszyst­kich któ­rzy chcą wła­śnie popra­wić stan swo­je­go orga­ni­zmu. Te tre­nin­gi to dosko­na­ła oka­zja by schud­nąć , popra­wić kon­dy­cję ‚siłę mię­śni, a przy oka­zji świet­nie się bawić w kame­ral­nej gru­pie.

DZIĘKI KAMERALNEJ GRUPIE JESTEŚ DOPILNOWANY, INDYWIDUALNIE ZMOTYWOWANYSZYBCIEJ OSIĄGNIESZ ZAMIERZANY CEL !

Koszt zajęć: 30 zł

Ter­min:    Czwar­tek
Godzi­na: 19:00–20:00

Zapisz się już dziś!