Doroślaki

ZAJĘCIA CYKLICZNE

 

Zajęcia Cykliczne

 

Joga dla Dorosłych

Joga to sys­te­mem łączą­cym duszę, umysł i cia­ło w har­mo­nij­ną całość. Jest to filo­zo­fia pozwa­la­ją­ca z łatwo­ścią iść przez życie, potęż­nym narzę­dziem uzy­ski­wa­nia psy­cho­lo­gicz­nej jed­no­ści a przede wszyst­kim spo­so­bem, aby poznać swo­ją praw­dzi­wą natu­rę i dowie­dzieć się „Kim jestem”.

Kom­plek­so­wy tre­ning całe­go cia­ła, boga­ty i zróż­ni­co­wa­ny w har­mo­nij­ny i nie­in­wa­zyj­ny spo­sób kształ­tu­ją­cy siłę, wydol­ność, ela­stycz­ność i koor­dy­na­cję rucho­wą. Joga wpły­wa korzyst­nie na rów­no­wa­gę, uczy natu­ral­ne­go odde­chu w koor­dy­na­cji z ruchem, redu­ku­je nega­tyw­ne skut­ki stre­su. Poprzez odpo­wied­nio dobra­ne pozy­cje (asa­ny), któ­re dzia­ła­ją sta­bi­li­zu­ją­co na układ ner­wo­wy, nor­ma­li­zu­jąc pra­cę narzą­dów wew. Spe­cy­ficz­na rów­no­wa­ga napię­cia i roz­luź­nie­nia, pra­cy i relak­sa­cji, wspo­ma­ga natu­ral­ne pro­ce­sy rege­ne­ra­cji, dzia­ła­jąc rewi­ta­li­zu­ją­co na orga­nizm. To tre­ning bez­piecz­ny dla osób w każ­dym wie­ku, o róż­nym pozio­mie spraw­no­ści rucho­wej oraz na wszyst­kich pozio­mach zaawan­so­wa­nia.

Koszt zajęć: 30 zł

Czas trwa­nia zajęć: 60 minut
Ter­min: ZAPISY

Godzi­na: 

ZUMBA MAMADZIECKO ( wiek dowolny)

To świet­na zaba­wa dla Mamy i dziec­ka gdzie razem na sali uczą się zum­by i razem spę­dza­ją czas. Moż­li­wość spę­dze­nia aktyw­nie cza­su z dziec­kiem. Nie cze­kaj w recep­cji na dziec­ko tyl­ko włącz się do zaba­wy i świet­nie się razem baw­cie! Nabie­rzesz ener­gii, odstre­su­jesz się , a Two­je cia­ło będzie w dosko­na­łej for­mie. Zyski: świet­nie spę­dzo­ny czas z dziec­kiem, odstre­so­wa­nie, doła­do­wa­nie endor­fi­na­mi , zgrab­ne cia­ło i wie­le śmie­chu.

Koszt dla Mamy i dziec­ka: *35 zł w kar­ne­cie 

Ter­min : Czwar­tek
Godzi­na : 18:00 

Angielski dla MAM

“Jeśli szu­kasz dla sie­bie spo­so­bu na roz­wój w cza­sie, któ­ry spę­dzasz ze swo­im Malusz­kiem, nasza pro­po­zy­cja jest dla Cie­bie! Jeśli waż­ne są dla Cie­bie bez­piecz­na prze­strzeń i wza­jem­ny sza­cu­nek, nasza pro­po­zy­cja jest dla Cie­bie!
Jeśli chcesz zadbać o sie­bie, nie tra­cąc jed­no­cze­śnie z oczu swo­je­go Dziec­ka i jego dobro­sta­nu, nasza pro­po­zy­cja jest dla Cie­bie!
Baby Steps Mamy Angiel­ski i Fami­ly Aca­de­my orga­ni­zu­ją spo­tka­nia coachin­go­we z języ­kiem angiel­skim dedy­ko­wa­ne tema­tom samo­roz­wo­ju, na któ­re możesz przyjść z dziec­kiem (do ok. 18 m.ż).
DLACZEGODZIECKIEM? Bo tak wła­śnie pra­cu­je­my – zapra­sza­my Cię z malu­chem, co umoż­li­wi Ci połą­cze­nie kil­ku rze­czy razem – moż­li­wo­ści roz­wo­ju, nauki języ­ka angiel­skie­go, spo­tkań z inny­mi mama­mi i potrze­by opie­ki nad swo­im Malu­chem.
W tej bez­piecz­nej prze­strze­ni, stwo­rzo­nej spe­cjal­nie dla Cie­bie, będziesz mogła spę­dzić czas z inny­mi mama­mi i pokon­wer­so­wać po angiel­sku z nimi na tema­ty dla Was istot­ne: w tym m.in. jak budo­wać rela­cje z dzieć­mi w opar­ciu o teo­rie Jespe­ra Juula. Ale nie tyl­ko. Bo Ali­cja wsłu­cha się w Wasze potrze­by i umoż­li­wi Wam roz­mo­wę na dowol­ne tema­ty, istot­ne dla Was w danym momen­cie. Będzie­cie więc mogły połą­czyć przy­jem­ne z poży­tecz­nym, spę­dzić czas kre­atyw­nie, nauczyć się języ­ka w towa­rzy­stwie innych mam i swo­jej pocie­chy, a tak­że posze­rzyć swo­ją wie­dzę.
O Ali­cji: Coach, tre­ner i tłu­macz. Łączy w swo­jej pra­cy róż­ne nur­ty coachin­gu i sze­fo­ko poję­te­go roz­wo­ju. Od ponad dzie­się­ciu lat pro­wa­dzi wła­sną fir­mę szko­le­nio­wą. Od 2013 r. współ­two­rzy Nine Dots – Warsz­ta­ty Języ­ko­wo-Roz­wo­jo­we, od 2017 pra­cu­je z mama­mi w ramach Baby Steps Mamy Angiel­ski. W pra­cy czer­pie z NVC (Poro­zu­mie­nie bez Prze­mo­cy), pro­wo­ka­tyw­no­ści, i innych nur­tów coachin­go­wych, wyko­rzy­stu­je impro­wi­za­cję a tak­że ele­men­ty ACT (Tera­pia Akcep­ta­cji i Zaan­ga­żo­wa­nia). Ukoń­czy­ła sze­reg tre­nin­gów coachin­go­wych m.in. z zakre­su NVC i podej­ścia pro­wo­ka­tyw­ne­go. Jest akre­dy­to­wa­nym przez ICF coachem neu­ro­ję­zy­ko­wym. Dzia­ła w Fun­da­cji Onko­ca­fe Razem Lepiej. W czerw­cu 2016 wystą­pi­ła na TEDxMar­szał­kow­ska. Jest zwo­len­nicz­ką podej­ścia „żyj, a nie walcz” w każ­dej dzie­dzi­nie życia. Uwiel­bia pra­co­wać z ludź­mi, sta­ra się żyć auten­tycz­nie i cią­gle się roz­wi­ja.
Myśl o sobie, inwe­stuj w sie­bie, znajdź dla sie­bie czas!”
Czas trwa­nia 1,5h
Ter­min: wto­rek godzi­na 11:00

Zapisz się już dziś!