Harmonogram Zajęć

Sobo­ta

Zbie­ra­my zapi­sy na zaję­cia: Tech­ni­ki Pamię­ci
Pro­wa­dzą­cy: Mar­cin Kowal­czyk (Rekor­dzi­sta Świa­ta w Ukła­da­niu Kost­ki Rubi­ka)
Dwie Gru­py: Dzie­ci 14+ i Doro­śli

ZAPISU NA WYBRANE ZAJĘCIA zapisy@family-academy.pl