O Nas

Świat wypeł­nio­ny jest nie­speł­nio­ny­mi marze­nia­mi, nie­do­koń­czo­ny­mi przed­się­wzię­cia­mi czy nie­zre­ali­zo­wa­ny­mi pasja­mi. Wie­my to dosko­na­le. Wie­my i nie chce­my, aby  tych wszyst­kich  rze­czy  wciąż przy­by­wa­ło.  Przy­naj­mniej nie tu, na Żoli­bo­rzu. Wła­śnie dla tego powsta­ło Fami­ly Aca­de­my –  miej­sce spo­tkań, miej­sce roz­wo­ju oso­bi­ste­go,  miej­sce twór­czej ener­gii, zbu­do­wa­ne z naszych marzeń i doświad­cze­nia. 

Fami­ly Aca­de­my to prze­strzeń ofe­ru­ją­ca wie­le atrak­cji, prak­tycz­nie wszyst­kim. Dzie­ciom, doro­słym, senio­rom. Tym, któ­rzy chcą się roz­wi­jać inte­lek­tu­al­nie i tym, któ­rzy myślą o roz­wo­ju fizycz­nym. Tym, któ­rzy nie mają pomy­słu na sie­bie i tym, któ­rzy szu­ka­ją w życiu nowych inspi­ra­cji.  

Fami­ly Aca­de­my to miej­sce dla wszyst­kich cie­ka­wych świa­ta, otwar­tych na nowe umie­jęt­no­ści, wie­dzę i pozna­wa­nie nowych ludzi, ich pasji i doświad­cze­nia. W Fami­ly Aca­de­my ofe­ru­je­my boga­te pro­gram dla całej rodzi­ny, facho­wą opie­kę, no i oczy­wi­ście wspa­nia­łą atmos­fe­rę. Zapra­sza­my do naszej rodzi­ny , a z pew­no­ścią znaj­dziesz  tu wyjąt­ko­we zaję­cia  dla sie­bie.

Współ­pra­cu­je­my z naj­lep­szy­mi Tre­ne­ra­mi, fir­ma­mi, Peda­go­ga­mi, Spe­cja­li­sta­mi na war­szaw­skim ryn­ku! Nasza rodzi­na nie two­rzy się z przy­pad­ku:) Dokła­da­my wszel­kich sta­rań by wszyst­kie zaję­cia były na wyso­kim pozio­mie. Odwiedź naszą prze­strzeń i dowiedz się wię­cej o naszej ofer­cie.