PAMPERSIAKI

ZAJĘCIA CYKLICZNE

 

Zajęcia Cykliczne

 

SoMusic Baby

  Zaję­cia SoMu­sic Baby są autor­skim pro­gra­mem kom­po­zy­to­ra Ada­ma Szta­by dla nie­mow­ląt i dzie­ci do lat 4. Pod­czas spo­tkań dzie­ci słu­cha­ją utwo­rów muzycz­nych, któ­re wpro­wa­dza­ją ich w magicz­ny świat muzy­ki i spra­wić by sta­ła się ona dla malu­cha nie tyl­ko czy­stą przy­jem­no­ścią, ale była przede wszyst­kim nie­odzow­nym ele­men­tem jego życia.
Cały pro­gram opar­ty jest na życio­wym doświad­cze­niu kom­po­zy­to­ra jako doj­rza­łe­go czło­wie­ka i przede wszyst­kim jako taty swo­ich dzie­ci.
Zaję­cia bazu­ją na kom­po­zy­cjach, któ­re pobu­dza­ją w dzie­ciach natu­ral­ną potrze­bę eks­pre­sji, a poda­ne w for­mie pro­stych śpie­wa­nek i ryt­mi­cza­nek autor­skie kom­po­zy­cje i popu­lar­na lite­ra­tu­ra muzycz­na dają radość z muzy­ko­wa­nia nie tyl­ko dziec­ku, ale rów­nież opie­ku­nom uczest­ni­czą­cym w zaję­ciach.

Wto­rek     11.00–11.45          

Nie­dzie­la   11:00–11:45

Koszt zajęć: w kar­ne­cie 45zł.     Czas trwa­nia zajęć: 45 minut

 

Musical Babies 

Musical Babies to muzyczno-ruchowo-sensoryczna nauka języka angielskiego dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat. Na zajęciach śpiewamy, rytmizujemy w języku angielskim, używając bogatych pomocy dydaktycznych stworzonych przez autorkę programu-Annę Rattenbury.

Pro­gram Musi­cal Babies powstał 2003 roku, zaję­cia pro­wa­dzo­ne są w wie­lu mia­stach Pol­ski, oraz w Hisz­pa­nii, Nor­we­gii, Niem­czech i Mek­sy­ku.

Ter­min
Ponie­dzia­łek 25.11.2019 ( pierw­sze zaję­cia bez­płat­ne)

Termin: Poniedziałek
Godzina:  10:30

Koszt zajęć: 35 zł.  w kar­ne­cie   Czas trwa­nia zajęć: 45 minut

 

Gordonki

   Zaję­cia pro­wa­dzo­ne są w opar­ciu o teo­rię E.E.Gordona. Pole­ga­ją na sty­mu­lo­wa­niu roz­wo­ju muzycz­ne­go dziec­ka głów­nie za pomo­cą śpie­wu. Dziec­ko, któ­re od pierw­szych mie­się­cy swo­je­go życia ma kon­takt z muzy­ką, peł­niej się roz­wi­ja, szyb­ciej reagu­je na bodź­ce zewnętrz­ne i ma lep­szy kon­takt ze świa­tem

W trak­cie zajęć śpie­wa­ne są melo­die w róż­nych ska­lach (dur, moll, ska­le modal­ne), recy­to­wa­ne ryt­mi­czan­ki w róż­nych metrach (dwu­dziel­ne, trój­dziel­ne, mie­sza­ne), a dzie­ci czę­sto zachę­ca­ne są do imi­ta­cji pro­stych moty­wów tonal­nych i ryt­micz­nych. Dzie­ci (te poru­sza­ją­ce się samo­dziel­nie) mają peł­ną swo­bo­dę ruchu, nie są zmu­sza­ne do sie­dze­nia w miej­scu. Pio­sen­ki wyko­ny­wa­ne są bez słów, tak, aby malu­chy łatwiej mogły sobie wyobra­zić i poczuć muzy­kę. Ponad­to na zaję­ciach dzie­ci słu­cha­ją muzy­ki zna­nych kom­po­zy­to­rów, róż­no­rod­nej muzy­ki instru­men­tal­nej, a tak­że muzy­ki róż­nych kul­tur świa­ta. Nie­któ­rym aktyw­no­ściom muzycz­nym towa­rzy­szą zaba­wy edu­ka­cyj­ne (chu­s­ta ani­ma­cyj­na, kolo­ro­we chust­ki do żon­glo­wa­nia, mięk­kie piłecz­ki, etnicz­ne instru­men­ty typu idio­fo­ny potrzą­sa­ne czy bęben­ki itp.)

TERMINY:

Śro­da z Cio­cią Anią  godzi­na 11:00

Koszt zajęć:  120 zł / kar­net ( 4 zaję­cia )   Czas trwa­nia zajęć: 45 minut

Zajęcia Adaptacyjne

   Zaję­cia dla dzie­ci w wie­ku 1–3 lat „PRZEDPRZEDSZKOLNE‘’ Zaję­cia w gru­pie w więk­szym stop­niu nasta­wio­ne są na adap­ta­cję spo­łecz­ną i przy­go­to­wa­nie do przed­szko­la! Zaję­cia adap­ta­cyj­ne dla dzie­ci, pod­czas któ­rych dzie­ci przy­go­to­wu­ją się do roli przed­szko­la­ka. Jest to świet­ny spo­sób na łagod­ne przej­ście malu­cha na więk­szą samo­dziel­ność. Stop­nio­wo na zaję­ciach mama zni­ka, a malu­szek bez stre­su i nie­po­trzeb­ne­go pła­czu adop­tu­je się do nowe­go śro­do­wi­ska. Kie­dy dziec­ko oswoi się już z miej­scem, opie­kun­ka­mi, mama może wyko­rzy­stać ten czas dla sie­bie.

Będzie­my malo­wać, śpie­wać, tań­czyć, bawić się oraz pozna­wać ota­cza­ją­cy Nas świat!

!Zaję­cia pro­wa­dzi doświad­czo­na Pani Peda­gog!

Ter­min:     Śro­da
Godzi­na: 10:00- 1130

Koszt zajęć:  35zł w kar­ne­cie  poje­dyń­cze 40zł

Czas trwa­nia zajęć: 90 minut

LOGORYTMIKA 

  LOGORYTMIKA to połą­cze­nie ryt­mi­ki z tera­pią logo­pe­dycz­ną, na któ­rą skła­da się sze­reg ćwi­czeń muzycz­no-rucho­wych.
Zaję­cia obej­mu­ją ćwi­cze­nia słu­chu fone­ma­tycz­ne­go, ćwi­cze­nia uspraw­nia­ją­ce apa­rat mowy, pra­wi­dło­wy oddech, ćwi­cze­nia roz­luź­nia­ją­ce cia­ło, ćwi­cze­nia utrwa­la­ją­ce pra­wi­dło­wą wymo­wę poszcze­gól­nych gło­sek. Zapre­zen­to­wa­na na zaję­ciach muzy­ka nakła­nia­ła do ruchu, któ­ry to roz­ła­do­wu­je napię­cie fizycz­ne i psy­chicz­ne dziec­ka.
Logo­ryt­mi­ka jest pozy­tyw­ną for­mą spę­dza­nia cza­su, a zaję­cia pro­wa­dzo­ne w for­mie zaba­wy, przy­no­szą nie tyl­ko wie­le korzy­ści, ale i wie­le rado­ści.

Czwar­tek  10.00 – 10.45          

Sobo­ta       11:00 – 11:45 

Koszt  zajęć 35 zł