Wie­le cie­ka­wych i przy­dat­nych akce­so­rii codzien­ne­go użyt­ku moż­na  w bar­dzo pro­sty spo­sób przy­go­to­wać same­mu. Na zaję­ciach DIY poka­że­my wam takie wła­śnie cie­ka­wost­ki.

Zapra­sza­my w każ­dą sobo­tę od 10:30 do 12:00