Masz apa­rat foto­gra­ficz­ny ale tak napraw­dę nie do koń­ca wiesz jak z nie­go korzy­stać? Przy­bli­ży­my Ci czym jest przy­sło­na, ogni­sko­wa obiek­ty­wu i czas naświe­tla­nia, a rów­nież że ISO to w tym wypad­ku nie jest żad­na nor­ma. Wię­cej infor­ma­cji już nie­ba­wem!