PRZEDSZKOLAKI

ZAJĘCIA CYKLICZNE

 

zajęcia cykliczne

 

Kids Dance

  Jeśli chcesz, aby Two­je dziec­ko wyra­zi­ło sie­bie poprzez magicz­ny świat tań­ca do utwo­rów np. z bajek Disneya zapra­sza­my na warsz­ta­ty tanecz­ne z Kami­lem Grzy­bic­kim instruk­to­rem tań­ca, cho­re­ogra­fem z dłu­go­let­nim doświad­cze­niem w pra­cy z dzieć­mi.
Gwa­ran­tu­je­my atrak­cyj­ne zaję­cia i dobrą zaba­wę!!!

Koszt zajęć: kar­net na 4 zaję­cia 140 zł    * Waż­ność kar­ne­tu 5 tygo­dni
Czas trwa­nia zajęć: 45 minut
Wto­rek 17:30–18:15

      Muzycz­ne Labo­ra­to­rium to cykl spe­cja­li­stycz­nych zajęć muzycz­nych skie­ro­wa­ny do dzie­ci w wie­ku przed­szkol­nym.
Są to meto­dy prze­zna­czo­ne dla tych, któ­rzy jak naj­wcze­śniej chcą ukie­run­ko­wać dziec­ko na roz­wój muzycz­ny i grę na instru­men­cie.
Celem kur­su Labo­ra­to­rium Muzycz­ne­go jest zako­rze­nie­nie w dziec­ku pozy­tyw­ne­go sko­ja­rze­nia zwią­za­ne­go z pro­ce­sem nauki gry na instru­men­tach. Dla­te­go ćwi­cze­nia pro­wa­dzo­ne są wyłącz­nie poprzez zaba­wę, śpiew i cho­re­ogra­fię do pio­se­nek i utwo­rów z reper­tu­aru instru­men­tal­ne­go oraz wystu­ki­wa­nie ryt­mów, a wszyst­ko to z wyko­rzy­sta­niem rekwi­zy­tów. Dzię­ki temu dziec­ko nabie­ra prze­ko­na­nia, że gra na instru­men­cie to przy­jem­ność i dobra zaba­wa. Po roku uczęsz­cza­nia na zaję­cia Labo­ra­to­rium dziec­ko ma roz­po­cząć, jeśli chce, naukę gry na wybra­nym (dowol­nym) instru­men­cie naj­le­piej meto­dą Suzu­ki.
Aspekt roz­wo­jo­wy i tera­peu­tycz­ny
Pro­gram lek­cji zawie­ra ćwi­cze­nia, któ­re sprzy­ja­ją rów­no­mier­ne­mu sty­mu­lo­wa­niu pół­kul mózgo­wych. Zawie­ra ele­men­ty, któ­re roz­wią­zu­ją takie pro­ble­my jak: sła­ba koor­dy­na­cja ruchów, nie­zdol­ność do bycia w peł­ni pra­wo­ręcz­nym lub lewo­ręcz­nym, nie­zdol­ność do wykształ­ce­nia nor­mal­nej domi­na­cji pół­ku­lo­wej w odnie­sie­niu do mowy, zapo­bie­ga­ją trud­no­ścią zwią­za­nym z nauką czy­ta­nia, orto­gra­fią..
     Klu­czo­we dla tej meto­dy zaan­ga­żo­wa­nie i czyn­ny udział rodzi­ców pod­czas lek­cji oraz w domu pod­czas ćwi­czeń budu­je wyjąt­ko­wą więź z dziec­kiem, poma­ga przejść przez fru­stra­cje, kształ­to­wać samo­kry­ty­kę, pew­ność sie­bie i chęć cią­głe­go roz­wo­ju. Dziec­ko, któ­re osią­gnie te umie­jęt­no­ści, ma dużo lep­szy start w grę na instru­men­cie i ogól­nie poję­tą edu­ka­cję.
!Zaję­cia pro­wa­dzi cer­ty­fi­ko­wa­ny nauczy­ciel 4 stop­nia Children’s Music Labo­ra­to­ry!

Koszt zajęć: 160 zł karnet ( 4 zajęcia )     Czas trwania zajęć: 50–60 minut

ŚRODA: 17:30–18:30
SOBOTA: 09:30–10:30

Judo dla Przedszkolaków

Judo jest spor­tem wal­ki szcze­gól­nie pole­ca­nym dzie­ciom. Sport wywo­dzi się z kul­tu­ry samu­ra­jów, a nazwa sali, w któ­rej odby­wa­ją się zaję­cia – “dojo”, czy­li miej­sce dosko­na­le­nia się, odda­je cha­rak­ter ćwi­czeń. Zawod­ni­cy, tak­że naj­młod­si, uczą się zasad fair play, sza­cun­ku wobec nauczy­cie­la, wza­jem­ne­go wspie­ra­nia się. Tre­nin­gi judo to zaję­cia ogól­no­ro­zwo­jo­we, wzmac­nia­ją wszyst­kie mię­śnie szkie­le­to­we i niwe­lu­ją wady posta­wy. Naj­młod­si mają na zaję­ciach zaba­wy rucho­we, z ele­men­ta­mi judo, akro­ba­ty­ki i gim­na­sty­ki spor­to­wej, uczą się też m. in. jak upa­dać, by nie zro­bić sobie krzyw­dy. Według zale­ceń UNESCO, judo mogą tre­no­wać już 4-lat­ki, choć wszyst­ko zale­ży od pre­dys­po­zy­cji kon­kret­ne­go dziec­ka.

Koszt zajęć: 140 zł kar­net ( 4 zaję­cia )
Czas trwa­nia zajęć: 45 minut
Pią­tek : 16:00–16:45

 

Balet (dla dzieci 4–6 lat)

Balet roz­bu­dza wraż­li­wość na pięk­no i este­ty­kę ruchu. Zaję­cia dosko­na­le wyra­bia­ją nawyk pra­wi­dło­wej posta­wy. Wpły­wa­ją na ład­ną syl­wet­kę, popra­wia­ją spraw­ność fizycz­ną. Dają moż­li­wość zaspa­ka­ja­nia natu­ral­nej, spon­ta­nicz­nej potrze­by ruchu. Poprzez uczest­nic­two w impro­wi­za­cjach i zaba­wach tanecz­nych dzie­ci uczą się koor­dy­na­cji ruchów, pano­wa­nia nad wła­snym cia­łem, płyn­no­ści ruchów oraz wdzię­ku. Usta­wie­nie popraw­nej syl­wet­ki tanecz­nej oraz zapa­no­wa­nie nad pra­cą stóp. Pozna­nie klu­czo­wych zasad tań­ca. Opa­no­wa­nie pod­sta­wo­wej ter­mi­no­lo­gii fran­cu­skiej z tema­ty­ki bale­to­wej…

Koszt zajęć: 140 zł kar­net ( 4 zaję­cia )
Czas trwa­nia zajęć: 50 minut
Śro­da 17:15–18:05

Taekwon-Do to kore­ań­ska sztu­ka samo­obro­ny, któ­ra łączy ze sobą zarów­no tech­ni­ki ręcz­ne  jak i noż­ne!

Pod­czas pro­wa­dze­nia zajęć uczy­my mło­dych adep­tów 5 zasad :

-Odwa­gi -Samo­kon­tro­li  -Wytrwa­ło­ści, – Życz­li­wo­ści, – Uprzej­mo­ści

A wszyst­ko opar­te o świet­ną zabawę,miłą atmos­fe­rę i jak naj­lep­sze wzor­ce rucho­we ! Dzie­ci tre­nu­ją­ce Taekwon-Do  naby­wa­ją więk­szej pew­no­ści sie­bie, w póź­niej­szym okre­sie nie ucie­ka­ją od pro­ble­mów  są zdy­scy­pli­no­wa­ne. Sto­su­je się w ude­rze­nia , pchnię­cia , zasło­ny, uni­ki ‚zasło­ny, dźwi­gnie

Dzie­ci na zaję­ciach zdo­by­wa­ją stop­nie – kolo­ry pasów któ­re odpo­wia­da­ją ich umie­jęt­no­ścią ! 👊🥋

Jakub Hamer­ski – cer­ty­fi­ko­wa­ny instruk­tor Taekwon-Do ! Były repre­zen­tant kra­ju, meda­li­sta Mistrzostw Euro­py, Mistrz Pol­ski ‚try­um­fa­tor wie­lu zagra­nicz­nych tur­nie­jów! Jakub posia­da czar­ny pas I Dan. Jest absol­wen­tem War­szaw­skie­go Awf-u!

Ponie­dzia­łek 17:30 -18:15   Wiek 5–7 lat

Ponie­dzia­łek 18:15 -19:00 8–10 lat

Koszt: 140 zł kar­net ( 4 wej­ścia )

 

Mate­ma­ty­ka dla naj­młod­szych  4–6 lat

Math­Ri­ders Junior to meto­da naucza­nia mate­ma­ty­ki opra­co­wa­na przez Gru­pę Edu­ka­cyj­ną Helen Doron. Wcho­dzi w skład pro­gra­mu Math­Ri­ders. Sto­su­je połą­cze­nie inno­wa­cyj­nych pomy­słów, zachę­ty i roz­ryw­ki, aby dzie­ci zro­zu­mia­ły pod­sta­wy mate­ma­ty­ki i aby zmo­ty­wo­wać je do kon­ty­nu­owa­nia indy­wi­du­al­nej przy­go­dy z mate­ma­ty­ką.

 

Lek­cja Math­Ri­ders Junior skła­da się z kil­ku ele­men­tów: 

Gim­na­sty­ka umy­słu: Tego typu ćwi­cze­nia są szyb­kie, zabaw­ne i skon­stru­owa­ne tak, aby zin­te­gro­wać funk­cje pra­wej i lewej pół­ku­li dla bar­dziej twór­czej i sko­or­dy­no­wa­nej nauki.

Świa­do­mość muzy­ki: Math­Ri­ders Junior wyko­rzy­stu­je ści­słe powią­za­nie mate­ma­ty­ki z muzy­ką, aby roz­wi­jać zdol­no­ści aryt­me­tycz­ne, pobu­dzać twór­cze myśle­nie i dawać jesz­cze wię­cej fraj­dy.

Baj­ki i pio­sen­ki: Boga­ty świat bajek i pio­se­nek moty­wu­je dzie­cię­ce zain­te­re­so­wa­nie wszyst­kim, co zwią­za­ne z mate­ma­ty­ką. Ucznio­wie pozna­ją daw­ne wyna­laz­ki i życie wiel­kich mate­ma­ty­ków.

Zeszy­ty ćwi­czeń: Mate­ria­ły do nauki zapro­jek­to­wa­no spe­cjal­nie dla docie­kli­wych mło­dych umy­słów Math­Ri­ders Junior. Dzię­ki gra­da­cji trud­no­ści zadań budu­ją one pod­sta­wy zro­zu­mie­nia ele­men­tar­nych pojęć mate­ma­tycz­nych, takich jak: licz­by, kształ­ty, wzo­ry czy aryt­me­ty­ka.

Koszt zajęć: 220 zł mie­sięcz­nie ( w koszt wli­czo­ne są pod­ręcz­ni­ki )
Czas trwa­nia zajęć: 60 minut

 

Czwar­tek 16:00–17:00 dzie­ci 4–5 lat 

Czwar­tek 16:00–17:00 dzie­ci  6 lat ( zerów­ka )

Czwar­tek 18:00–18:00 dzie­ci 9–10  lat 

WARSZTATY MUZYCZNO-AKTORSKIE

Duet JaHa i Stu­dio Muzycz­no-Aktor­skie Teatr Nie­wiel­ki zapra­sza­ją na zaję­cia:

TEATR MUZYCZNY

Zapra­sza­my dzie­ci i mło­dzież w wie­ku: 4–9 lat
Uczest­ni­cy warsz­ta­tów:

 • Przy­go­tu­ją spek­takl „HISTORIA KRÓLEWNY MARUDY” i wystą­pią w nim przed widza­mi
 • Roz­wi­ną zdol­no­ści muzycz­ne, aktor­skie i kre­atyw­ne myśle­nie
 • Pozna­ją pod­sta­wy inter­pre­ta­cji pio­sen­ki, zre­ali­zu­ją zada­nia aktor­skie i stwo­rzą role
 • Dowie­dzą się jak mówić i śpie­wać róż­ny­mi pozio­ma­mi gło­su oraz jak emi­to­wać dźwięk ze sce­ny (dyk­cja i emi­sja gło­su)
 • Będą pra­co­wać z woka­li­sta­mi i akto­ra­mi Teatru Kamie­ni­ca i ROMA:  Han­ną Kochań­ską i Jac­kiem Zawa­da

HISTORIA KRÓLEWNY MARUDY” to spek­takl opo­wia­da­ją­cy losy Kró­lew­ny, któ­ra jest cały czas nie­szczę­śli­wa. Wyda­je się, że nikt jej nie roz­we­se­li. I wte­dy poja­wia się Szew­czyk Ste­fek wraz ze swo­ją roz­śpie­wa­ną dru­ży­ną małych arty­stów. Weso­ła gru­pa prócz swo­ich talen­tów aktor­skich i wokal­nych, wyko­rzy­sta jesz­cze jed­ną rzecz, któ­ra być może uszczę­śli­wi Maru­dę. Co to będzie i czy misja zakoń­czy się powo­dze­niem, dowie­cie się przy­cho­dząc na nasz spek­takl. Spek­takl opie­ra się na dra­mie peda­go­gicz­nej i jest pre­tek­stem do roz­mów i scen na temat tego, czym jest szczę­ście i jak cie­szyć się z naj­mniej­szych rze­czy.

Zaję­cia trwa­ją 1.30h 
Ostat­nie zaję­cia to SPEKTAKL, na któ­ry zapra­sza­my rodzi­ców, opie­ku­nów i przy­ja­ciół.

Cena: 450zł za 3 mie­sią­ce

 

ŚPIEWAM Z GŁOWĄ

Zapra­sza­my dzie­ci i mło­dzież w wie­ku: 5–9 lat

Uczest­ni­cy warsz­ta­tów:

 • Przy­go­tu­ją kon­cert „ŚPIEWAM Z GŁOWĄ” i wystą­pią w nim przed widza­mi
 • Roz­wi­ną zdol­no­ści muzycz­ne, aktor­skie i kre­atyw­ne myśle­nie
 • Dowie­dzą się jak śpie­wać z gło­wą, czy­li jak inter­pre­to­wać tekst pio­sen­ki
 • Nauczą się śpie­wać i mówić róż­ny­mi pozio­ma­mi gło­su oraz pra­wi­dło­wo emi­to­wać dźwięk ze sce­ny (emi­sja i dyk­cja)
 • Będą pra­co­wać z woka­li­sta­mi i akto­ra­mi Teatru Kamie­ni­ca i ROMA: Han­ną Kochań­ską i Jac­kiem Zawa­da

Śpie­wam z gło­wą” to kon­cert uczest­ni­ków warsz­ta­tów wokal­no-aktor­skich, w cza­sie któ­re­go mło­dzi arty­ści zaśpie­wa­ją pio­sen­ki solo i gru­po­wo. Reper­tu­ar skła­dać się będzie z pio­se­nek z krę­gu współ­cze­snej muzy­ki roz­ryw­ko­wej, a jego osta­tecz­ny wybór będzie wspól­ną decy­zją uczest­ni­ków i pro­wa­dzą­cych warsz­ta­ty. W reper­tu­arze nie zabrak­nie utwo­rów z kla­sy­ki pol­skiej pio­sen­ki, tak by mło­de poko­le­nie pozna­wa­ło i kształ­to­wa­ło swój muzycz­no-lite­rac­ki gust na spraw­dzo­nym, war­to­ścio­wym mate­ria­le. Uczest­ni­cy zapre­zen­tu­ją swo­je postę­py w emi­sji, dyk­cji i inter­pre­ta­cji pio­sen­ki.

Zaję­cia trwa­ją 1.30h 
Ostat­nie zaję­cia to SPEKTAKL, na któ­ry zapra­sza­my rodzi­ców, opie­ku­nów i przy­ja­ciół.

Cena: 450zł za 3 mie­sią­ce 

Szachy   

Sza­chy to naj­bar­dziej popu­lar­na gra plan­szo­wa na świe­cie. 

W sza­chy gra­ją wszy­scy: dzie­ci, mło­dzież, doro­śli, gra­ją całe rodzi­ny. Tzw. kró­lew­ska gra w spo­sób nie­sa­mo­wi­ty roz­wi­ja umysł dziec­ka, a doro­słe­go pobu­dza do dzia­ła­nia, ćwi­czy pamięc, kon­ce­tra­cję itp.

Dzie­ci się świet­nie przy tym bawiąc , a jed­no­cze­śnie roz­wi­ja­ją umie­jęt­no­ści:

+ zdol­ność logicz­ne­go myśle­nia
+ zwięk­sze­nie wyobraź­ni prze­strzen­nej
+ umie­jęt­no­ści deduk­cyj­ne
+ więk­sza zdol­ność zapa­mię­ty­wa­nia i łącze­nia fak­tów

uczą dys­cy­pli­ny
uczą zaan­ga­żo­wa­nia
orga­ni­za­cji
współ­za­wod­nic­twa,
cier­pli­wo­ści

Wyra­bia­ją umie­jęt­ność osią­ga­nia wyzna­czo­nych celów roz­wi­ja­ją umie­jęt­ność nauki na wła­snych błę­dach uczą stra­te­gicz­ne­go myśle­nia uczą radzić sobie z nie­po­wo­dze­nia­mi roz­wi­ja­ją zdol­no­ści mate­ma­tycz­ne i umie­jęt­ność czy­ta­nia ze zro­zu­mie­niem

WARTO już dzi­siaj nauczyć się tej Kró­lew­skiej gry!

Koszt zajęć: 120 zł kar­net ( 4 zaję­cia )
Czas trwa­nia zajęć: 45 minut

Wto­rek 16:30 -17:15 dzie­ci począt­ku­ją­ce

Wto­rek 17:15–18:00 dzie­ci gra­ją­ce 

 

MINI CROSSFIT ( 4–6 lat )

Zaję­cia dla dzie­ci MINI CROSSFIT są tak uło­żo­ne, aby nauczy­ły dzie­ci rów­no­wa­gi, zwin­no­ści, koor­dy­na­cji, wytrzy­ma­ło­ści, kon­cen­tra­cji, współ­za­wod­nic­twa i wzmac­niał poczu­cie wła­snej war­to­ści. To ćwi­cze­nia któ­re w zna­ko­mi­ty spo­sób wspo­ma­ga­ją układ krwio­no­śny, odde­cho­wy, mię­śni, sta­wów i rosną­cych sta­wów.

Z począt­kiem zaję­cia nie prze­wi­du­je tre­nin­gu z cię­ża­ra­mi. Są to gry spraw­no­ścio­we, zwin­no­ścio­we, szyb­ko­ścio­we. To co natu­ral­ne i bez­piecz­ne – pod­sko­ki, przy­sia­dy, pod­bie­gi i wie­le innych. Naj­waż­niej­sze to roz­wój ogól­ny Mło­de­go Czło­wie­ka dobie­ra­jąc odpo­wied­ni sku­tecz­ny i bez­piecz­ny tre­ning. War­to już dzi­siaj” zacząć dbać o pra­wi­dło­wy roz­wój kości, mię­śni, sta­wów  Dzie­ci.

Kame­ral­ne gru­py pozwa­la­ją Tre­ne­ro­wi koor­dy­no­wać na bie­żą­co wszel­kie błę­dy ale i moty­wo­wać indy­wi­du­al­nie każ­de­go Uczest­ni­ka tre­nin­gu.

Koszt zajęć: kar­net na 4 zaję­cia 140 zł    * Waż­ność kar­ne­tu 5 tygo­dni
Czas trwa­nia zajęć: 45 minut

Czwar­tek godz. 17:15

 

Akrobatyka

Akro­ba­ty­ka to zaję­cia ogól­no­ro­zwo­jo­we któ­re kształ­tu­ją wytrzy­ma­łość , siłę i rów­no­wa­gę. Wpły­wa na popraw­ną posta­wę cia­ła. Ćwi­cze­nia gim­na­stycz­ne mają na celu popra­wę skocz­no­ści, szyb­ko­ści, gib­ko­ści oraz zapo­bie­ga­niu dzie­cię­cym oraz mło­dzień­czym wadom posta­wy. Budu­ją pew­ność sie­bie oraz zwięk­sza­ją kon­cen­tra­cję. Dużo zaba­wy w spor­to­wej pro­fe­sjo­nal­nej atmos­fe­rze.

Wraz z zespo­łem Choj­rak.

Koszt zajęć: 30zł. w kar­ne­cie
Czas trwa­nia zajęć: 45 minut
Ter­min: ZAPISY

Robotyka i programowanie Mindstorms

Nasze zaję­cia ofe­ru­ję orga­ni­za­cję zaba­wy połą­czo­nej z nauka przy pomo­cy zesta­wów LEGO, dla każ­dej z wyty­po­wa­nych grup:

 • Przed­szko­la
 • Szko­ła Pod­sta­wo­wa
 • Gim­na­zjum

Dla naj­młod­szych adep­tów pro­gra­mo­wa­nia pro­po­nu­je­my zesta­wy LEGO WeeDoo zaś dla nie­co star­szych zesta­wy LEGO Mind­storms.

Uczest­ni­cy pod­czas warsz­ta­tów kon­stru­ują robo­ty zgod­nie z instruk­cja­mi wyświe­tla­ny­mi na ekra­nie kom­pu­te­ra. Kie­dy pozna­ją budo­wę i pod­sta­wo­we zasa­dy dzia­ła­nia zaj­mą się budo­wą robo­ta o cechach wybra­nych przez instruk­to­ra.

W cza­sie nasze­go spo­tka­nia dzie­ci będą mia­ły oka­zję prze­nieść się do świa­ta naj­now­szych tech­no­lo­gii i z pew­no­ścią pozo­sta­ną na dłu­żej w świe­cie robo­tów. Warsz­ta­ty z robo­ty­ki to nie tyl­ko nauka kon­stru­owa­nia i pro­gra­mo­wa­nia robo­tów na naj­wy­żej kla­sy kloc­kach LEGO Edu­ca­tion, ale tak­że roz­wój zdol­no­ści manu­al­nych, pobu­dze­nie wyobraź­ni i mobi­li­za­cja do kre­atyw­ne­go myśle­nia.

Koszt zajęć: 55 zł.                 Czas trwa­nia zajęć: 90 minut


TERMINY 

WTOREK   16:30 – 18:00  WIEK 4- 7 LAT 

SOBOTA    10:15 – 11:45  WIEK 4- 8 LAT 

ANGIELSKI DLA DZIECI 

Do współ­pra­cy zapro­si­li­śmy doświad­czo­ną fir­mę w pra­cy wła­śnie z dzieć­mi- Spe­ak Art.
Fan­ta­stycz­ni lek­to­rzy i nowo­cze­sne for­my naucza­nia.

Spe­ak ART to:
● zaję­cia języ­ko­we na naj­wyż­szym pozio­mie
● pra­ca w opar­ciu o wyspe­cja­li­zo­wa­ne pro­gra­my wydaw­nic­twa Mac­mil­lan
● efek­ty nauki, któ­re zmo­ty­wu­ją uczniów i zasko­czą rodzi­ców
● sta­ły nad­zór meto­dy­ka, psy­cho­lo­ga i neu­ro­lo­go­pe­dy nad pra­cą lek­to­ra
● szko­ła języ­ko­wa wyspe­cja­li­zo­wa­na w pra­cy z dzieć­mi

TERMINY

Ponie­dzia­łek i Śro­da

16:00–16:45 dzie­ci 4–5 lat

16.45 – 17.30 – dzie­ci kla­sa 0

17:30- 18:15 dzie­ci  kla­sa I 

Wto­rek 

17:15–18:00 dzie­ci 3–4 lat 

Cena: 250zł. mie­siąc  za 2 zaję­cia w tygo­dniu

Z przed­szko­la nr. 433 moż­li­wy jest odbiór dzie­ci na zaję­cia.

Zapi­sy przez zapisy@family-academy.pl