PRZEDSZKOLAKI

ZAJĘCIA CYKLICZNE

 

zajęcia cykliczne

 

Disney Dance 

 

  Jeśli chcesz, aby Two­je dziec­ko wyra­zi­ło sie­bie poprzez magicz­ny świat tań­ca do utwo­rów z bajek Disneya zapra­sza­my na warsz­ta­ty tanecz­ne z Jer­ry Kowal­czyk instruk­to­rem tań­ca, cho­re­ogra­fem z wło­ski­mi korze­nia­mi.
Gwa­ran­tu­je­my atrak­cyj­ne zaję­cia i dobrą zaba­wę!!!

Koszt zajęć: 30zł. w kar­ne­cie
Czas trwa­nia zajęć: 45 minut
Wto­rek 17:30–18:15

Uważność żabki 

Uważ­ne żab­ki
To zaję­cia dedy­ko­wa­ne dzie­ciom. Uczą sku­pie­nia, kon­cen­tra­cji uwa­gi i kon­tak­to­wa­nia się ze swo­im cia­łem. Na zaję­ciach dzie­ci pozna­ją m.in Pila­tes, ele­men­ty jogi oraz tech­ni­ki odde­cho­we i medy­ta­cyj­ne. Zaję­cia są pro­wa­dzo­ne w przy­stęp­ny spo­sób, dzie­ci uczą się poprzez zaba­wę.

Koszt zajęć: 30zł. w kar­ne­cie
Czas trwa­nia zajęć: 45 minut
Ter­min: Ponie­dzia­łek    godzi­na : 17:15
 

Judo dla Przedszkolaków

Judo jest spor­tem wal­ki szcze­gól­nie pole­ca­nym dzie­ciom. Sport wywo­dzi się z kul­tu­ry samu­ra­jów, a nazwa sali, w któ­rej odby­wa­ją się zaję­cia – “dojo”, czy­li miej­sce dosko­na­le­nia się, odda­je cha­rak­ter ćwi­czeń. Zawod­ni­cy, tak­że naj­młod­si, uczą się zasad fair play, sza­cun­ku wobec nauczy­cie­la, wza­jem­ne­go wspie­ra­nia się. Tre­nin­gi judo to zaję­cia ogól­no­ro­zwo­jo­we, wzmac­nia­ją wszyst­kie mię­śnie szkie­le­to­we i niwe­lu­ją wady posta­wy. Naj­młod­si mają na zaję­ciach zaba­wy rucho­we, z ele­men­ta­mi judo, akro­ba­ty­ki i gim­na­sty­ki spor­to­wej, uczą się też m. in. jak upa­dać, by nie zro­bić sobie krzyw­dy. Według zale­ceń UNESCO, judo mogą tre­no­wać już 4-lat­ki, choć wszyst­ko zale­ży od pre­dys­po­zy­cji kon­kret­ne­go dziec­ka.

Koszt zajęć: 30zł. w kar­ne­cie
Czas trwa­nia zajęć: 45 minut
Ter­min:    Pią­tek godzi­na 16:00

 

Balet (dla dzieci 4–6 lat)

Balet roz­bu­dza wraż­li­wość na pięk­no i este­ty­kę ruchu. Zaję­cia dosko­na­le wyra­bia­ją nawyk pra­wi­dło­wej posta­wy. Wpły­wa­ją na ład­ną syl­wet­kę, popra­wia­ją spraw­ność fizycz­ną. Dają moż­li­wość zaspa­ka­ja­nia natu­ral­nej, spon­ta­nicz­nej potrze­by ruchu. Poprzez uczest­nic­two w impro­wi­za­cjach i zaba­wach tanecz­nych dzie­ci uczą się koor­dy­na­cji ruchów, pano­wa­nia nad wła­snym cia­łem, płyn­no­ści ruchów oraz wdzię­ku. Usta­wie­nie popraw­nej syl­wet­ki tanecz­nej oraz zapa­no­wa­nie nad pra­cą stóp. Pozna­nie klu­czo­wych zasad tań­ca. Opa­no­wa­nie pod­sta­wo­wej ter­mi­no­lo­gii fran­cu­skiej z tema­ty­ki bale­to­wej…

Koszt zajęć: 35 zł , w kar­ne­cie: 30 zł 

Czas trwa­nia zajęć: 45 minut
Ter­min:  Śro­da 

Godzi­na: 17:15

 

Robotyka i Programowanie

Zaję­cia te ofe­ru­ję orga­ni­za­cję zaba­wy połą­czo­nej z nauka przy pomo­cy zesta­wów LEGO, dla każ­dej gru­py wie­ko­wej.

Dla naj­młod­szych adep­tów pro­gra­mo­wa­nia pro­po­nu­je­my zesta­wy LEGO WeeDoo. Uczest­ni­cy pod­czas zajęć kon­stru­ują robo­ty zgod­nie z instruk­cja­mi wyświe­tla­ny­mi na ekra­nie kom­pu­te­ra. Kie­dy pozna­ją budo­wę i pod­sta­wo­we zasa­dy dzia­ła­nia zaj­mą się budo­wą robo­ta o cechach wybra­nych przez instruk­to­ra.

W cza­sie nasze­go spo­tka­nia dzie­ci będą mia­ły oka­zję prze­nieść się do świa­ta naj­now­szych tech­no­lo­gii i z pew­no­ścią pozo­sta­ną na dłu­żej w świe­cie robo­tów. Warsz­ta­ty z robo­ty­ki to nie tyl­ko nauka kon­stru­owa­nia i pro­gra­mo­wa­nia robo­tów na naj­wy­żej kla­sy kloc­kach LEGO Edu­ca­tion, ale tak­że roz­wój zdol­no­ści manu­al­nych, pobu­dze­nie wyobraź­ni i mobi­li­za­cja do kre­atyw­ne­go myśle­nia.

Czas trwa­nia zajęć: 90 minut
Ter­min:  wto­rek  16:30       
Sobo­ta: 10:15

Koszt zajęć: 50 zł w kar­ne­cie 

Mate­ma­ty­ka dla naj­młod­szych 

Math­Ri­ders Junior to meto­da naucza­nia mate­ma­ty­ki opra­co­wa­na przez Gru­pę Edu­ka­cyj­ną Helen Doron. Wcho­dzi w skład pro­gra­mu Math­Ri­ders. Sto­su­je połą­cze­nie inno­wa­cyj­nych pomy­słów, zachę­ty i roz­ryw­ki, aby dzie­ci zro­zu­mia­ły pod­sta­wy mate­ma­ty­ki i aby zmo­ty­wo­wać je do kon­ty­nu­owa­nia indy­wi­du­al­nej przy­go­dy z mate­ma­ty­ką.

Lek­cja Math­Ri­ders Junior skła­da się z kil­ku ele­men­tów: 

Gim­na­sty­ka umy­słu: Tego typu ćwi­cze­nia są szyb­kie, zabaw­ne i skon­stru­owa­ne tak, aby zin­te­gro­wać funk­cje pra­wej i lewej pół­ku­li dla bar­dziej twór­czej i sko­or­dy­no­wa­nej nauki.

Świa­do­mość muzy­ki: Math­Ri­ders Junior wyko­rzy­stu­je ści­słe powią­za­nie mate­ma­ty­ki z muzy­ką, aby roz­wi­jać zdol­no­ści aryt­me­tycz­ne, pobu­dzać twór­cze myśle­nie i dawać jesz­cze wię­cej fraj­dy.

Baj­ki i pio­sen­ki: Boga­ty świat bajek i pio­se­nek moty­wu­je dzie­cię­ce zain­te­re­so­wa­nie wszyst­kim, co zwią­za­ne z mate­ma­ty­ką. Ucznio­wie pozna­ją daw­ne wyna­laz­ki i życie wiel­kich mate­ma­ty­ków.

Zeszy­ty ćwi­czeń: Mate­ria­ły do nauki zapro­jek­to­wa­no spe­cjal­nie dla docie­kli­wych mło­dych umy­słów Math­Ri­ders Junior. Dzię­ki gra­da­cji trud­no­ści zadań budu­ją one pod­sta­wy zro­zu­mie­nia ele­men­tar­nych pojęć mate­ma­tycz­nych, takich jak: licz­by, kształ­ty, wzo­ry czy aryt­me­ty­ka.

Lek­cja Math­Ri­ders Junior skła­da się z kil­ku ele­men­tów: 

Gim­na­sty­ka umy­słu: Tego typu ćwi­cze­nia są szyb­kie, zabaw­ne i skon­stru­owa­ne tak, aby zin­te­gro­wać funk­cje pra­wej i lewej pół­ku­li dla bar­dziej twór­czej i sko­or­dy­no­wa­nej nauki.

Świa­do­mość muzy­ki: Math­Ri­ders Junior wyko­rzy­stu­je ści­słe powią­za­nie mate­ma­ty­ki z muzy­ką, aby roz­wi­jać zdol­no­ści aryt­me­tycz­ne, pobu­dzać twór­cze myśle­nie i dawać jesz­cze wię­cej fraj­dy.

Baj­ki i pio­sen­ki: Boga­ty świat bajek i pio­se­nek moty­wu­je dzie­cię­ce zain­te­re­so­wa­nie wszyst­kim, co zwią­za­ne z mate­ma­ty­ką. Ucznio­wie pozna­ją daw­ne wyna­laz­ki i życie wiel­kich mate­ma­ty­ków.

Zeszy­ty ćwi­czeń: Mate­ria­ły do nauki zapro­jek­to­wa­no spe­cjal­nie dla docie­kli­wych mło­dych umy­słów Math­Ri­ders Junior. Dzię­ki gra­da­cji trud­no­ści zadań budu­ją one pod­sta­wy zro­zu­mie­nia ele­men­tar­nych pojęć mate­ma­tycz­nych, takich jak: licz­by, kształ­ty, wzo­ry czy aryt­me­ty­ka.

Ter­min:  Czwar­tek  16:00      Sobo­ta: 9:00

Koszt mie­sięcz­ny: 200zł  ( w koszt wli­czo­ne są  już pod­ręcz­ni­ki)

 Czas trwa­nia zajęć:  60 minut

 

WARSZTATY MUZYCZNO-AKTORSKIE

Duet JaHa i Stu­dio Muzycz­no-Aktor­skie Teatr Nie­wiel­ki zapra­sza­ją na zaję­cia:

TEATR CIENI

Zapra­sza­my dzie­ci w wie­ku: 4–8 lat
Uczest­ni­cy warsz­ta­tów:

 • Przy­go­tu­ją spek­takl „ZWIERZĄTKA PANA EZOPA” i wystą­pią w nim przed widza­mi
 • Roz­wi­ną zdol­no­ści muzycz­ne, aktor­skie i kre­atyw­ne myśle­nie
 • Pozna­ją pod­sta­wy teatru cie­ni, pra­cy z rekwi­zy­tem i dub­bin­gu teatral­ne­go
 • Spró­bu­ją swo­ich sił w etiu­dach aktor­skich, pra­cy nad rolą i inter­pre­ta­cją pio­sen­ki
 • Będą pra­co­wać z reży­se­ra­mi i akto­ra­mi Teatru Kamie­ni­ca i ROMA: Han­ną Kochań­ską i Jac­kiem Zawa­da

ZWIERZĄTKA PANA EZOPA” to spek­takl, w któ­rym dzie­ci wcie­lą się w role grec­kich bogiń i bogów, i zapro­szą widzów do świa­ta bajek Ezo­pa. Tema­tem spek­ta­klu są baj­ki Ezo­pa, m.in. „Krab i jego mama”, „Lis i bocian”, „Żółw i mysz”, „Żuraw i paw”, „Mysz i byk”. Mło­dzi akto­rzy przed­sta­wią przy­go­dy tytu­ło­wych zwie­rzą­tek za pomo­cą teatru cie­ni. Będą ani­mo­wać i szu­kać odpo­wied­nie­go gło­su dla każ­de­go z boha­te­rów. Nie zabrak­nie nauki pio­se­nek i tań­ca oraz roz­mów i scen, dzię­ki któ­rym akto­rzy i widzo­wie dowie­dzą się, czym jest spryt, pod­stęp, jak roz­róż­nić dobro od zła, jakie mogą być kon­se­kwen­cje leni­stwa i łakom­stwa. Spek­takl ma cha­rak­ter edu­ka­cyj­ny i inte­rak­tyw­ny, opie­ra się na tech­ni­kach dra­my peda­go­gicz­nej.

Zaję­cia trwa­ją 1.30h 
Ostat­nie zaję­cia to SPEKTAKL, na któ­ry zapra­sza­my rodzi­ców, opie­ku­nów i przy­ja­ciół.

Cena: 450zł za 3 mie­sią­ce 

 

TEATR MUZYCZNY

Zapra­sza­my dzie­ci i mło­dzież w wie­ku: 4–9 lat
Uczest­ni­cy warsz­ta­tów:

 • Przy­go­tu­ją spek­takl „HISTORIA KRÓLEWNY MARUDY” i wystą­pią w nim przed widza­mi
 • Roz­wi­ną zdol­no­ści muzycz­ne, aktor­skie i kre­atyw­ne myśle­nie
 • Pozna­ją pod­sta­wy inter­pre­ta­cji pio­sen­ki, zre­ali­zu­ją zada­nia aktor­skie i stwo­rzą role
 • Dowie­dzą się jak mówić i śpie­wać róż­ny­mi pozio­ma­mi gło­su oraz jak emi­to­wać dźwięk ze sce­ny (dyk­cja i emi­sja gło­su)
 • Będą pra­co­wać z woka­li­sta­mi i akto­ra­mi Teatru Kamie­ni­ca i ROMA:  Han­ną Kochań­ską i Jac­kiem Zawa­da

HISTORIA KRÓLEWNY MARUDY” to spek­takl opo­wia­da­ją­cy losy Kró­lew­ny, któ­ra jest cały czas nie­szczę­śli­wa. Wyda­je się, że nikt jej nie roz­we­se­li. I wte­dy poja­wia się Szew­czyk Ste­fek wraz ze swo­ją roz­śpie­wa­ną dru­ży­ną małych arty­stów. Weso­ła gru­pa prócz swo­ich talen­tów aktor­skich i wokal­nych, wyko­rzy­sta jesz­cze jed­ną rzecz, któ­ra być może uszczę­śli­wi Maru­dę. Co to będzie i czy misja zakoń­czy się powo­dze­niem, dowie­cie się przy­cho­dząc na nasz spek­takl. Spek­takl opie­ra się na dra­mie peda­go­gicz­nej i jest pre­tek­stem do roz­mów i scen na temat tego, czym jest szczę­ście i jak cie­szyć się z naj­mniej­szych rze­czy.

Zaję­cia trwa­ją 1.30h 
Ostat­nie zaję­cia to SPEKTAKL, na któ­ry zapra­sza­my rodzi­ców, opie­ku­nów i przy­ja­ciół.

Cena: 450zł za 3 mie­sią­ce

 

ŚPIEWAM Z GŁOWĄ

Zapra­sza­my dzie­ci i mło­dzież w wie­ku: 5–9 lat

Uczest­ni­cy warsz­ta­tów:

 • Przy­go­tu­ją kon­cert „ŚPIEWAM Z GŁOWĄ” i wystą­pią w nim przed widza­mi
 • Roz­wi­ną zdol­no­ści muzycz­ne, aktor­skie i kre­atyw­ne myśle­nie
 • Dowie­dzą się jak śpie­wać z gło­wą, czy­li jak inter­pre­to­wać tekst pio­sen­ki
 • Nauczą się śpie­wać i mówić róż­ny­mi pozio­ma­mi gło­su oraz pra­wi­dło­wo emi­to­wać dźwięk ze sce­ny (emi­sja i dyk­cja)
 • Będą pra­co­wać z woka­li­sta­mi i akto­ra­mi Teatru Kamie­ni­ca i ROMA: Han­ną Kochań­ską i Jac­kiem Zawa­da

Śpie­wam z gło­wą” to kon­cert uczest­ni­ków warsz­ta­tów wokal­no-aktor­skich, w cza­sie któ­re­go mło­dzi arty­ści zaśpie­wa­ją pio­sen­ki solo i gru­po­wo. Reper­tu­ar skła­dać się będzie z pio­se­nek z krę­gu współ­cze­snej muzy­ki roz­ryw­ko­wej, a jego osta­tecz­ny wybór będzie wspól­ną decy­zją uczest­ni­ków i pro­wa­dzą­cych warsz­ta­ty. W reper­tu­arze nie zabrak­nie utwo­rów z kla­sy­ki pol­skiej pio­sen­ki, tak by mło­de poko­le­nie pozna­wa­ło i kształ­to­wa­ło swój muzycz­no-lite­rac­ki gust na spraw­dzo­nym, war­to­ścio­wym mate­ria­le. Uczest­ni­cy zapre­zen­tu­ją swo­je postę­py w emi­sji, dyk­cji i inter­pre­ta­cji pio­sen­ki.

Zaję­cia trwa­ją 1.30h 
Ostat­nie zaję­cia to SPEKTAKL, na któ­ry zapra­sza­my rodzi­ców, opie­ku­nów i przy­ja­ciół.

Cena: 450zł za 3 mie­sią­ce 

Szachy

Sza­chy to naj­bar­dziej popu­lar­na gra plan­szo­wa na świe­cie. 

W sza­chy gra­ją wszy­scy: dzie­ci, mło­dzież, doro­śli, gra­ją całe rodzi­ny. Tzw. kró­lew­ska gra w spo­sób nie­sa­mo­wi­ty roz­wi­ja umysł dziec­ka, a doro­słe­go pobu­dza do dzia­ła­nia, ćwi­czy pamięc, kon­ce­tra­cję itp.

Dzie­ci się świet­nie przy tym bawiąc , a jed­no­cze­śnie roz­wi­ja­ją umie­jęt­no­ści:

+ zdol­ność logicz­ne­go myśle­nia
+ zwięk­sze­nie wyobraź­ni prze­strzen­nej
+ umie­jęt­no­ści deduk­cyj­ne
+ więk­sza zdol­ność zapa­mię­ty­wa­nia i łącze­nia fak­tów

uczą dys­cy­pli­ny
uczą zaan­ga­żo­wa­nia
orga­ni­za­cji
współ­za­wod­nic­twa,
cier­pli­wo­ści

Wyra­bia­ją umie­jęt­ność osią­ga­nia wyzna­czo­nych celów roz­wi­ja­ją umie­jęt­ność nauki na wła­snych błę­dach uczą stra­te­gicz­ne­go myśle­nia uczą radzić sobie z nie­po­wo­dze­nia­mi roz­wi­ja­ją zdol­no­ści mate­ma­tycz­ne i umie­jęt­ność czy­ta­nia ze zro­zu­mie­niem

WARTO już dzi­siaj nauczyć się tej Kró­lew­skiej gry!

Wiek od 5 lat

Koszt zajęć: 30zł. w kar­ne­cie
Czas trwa­nia zajęć:  45 minut
Ter­min:    Wto­rek godz. 17:15

 

MINI CROSSFIT

Zaję­cia dla dzie­ci MINI CROSSFIT są tak uło­żo­ne, aby nauczy­ły dzie­ci rów­no­wa­gi, zwin­no­ści, koor­dy­na­cji, wytrzy­ma­ło­ści, kon­cen­tra­cji, współ­za­wod­nic­twa i wzmac­niał poczu­cie wła­snej war­to­ści. To ćwi­cze­nia któ­re w zna­ko­mi­ty spo­sób wspo­ma­ga­ją układ krwio­no­śny, odde­cho­wy, mię­śni, sta­wów i rosną­cych sta­wów.

Z począt­kiem zaję­cia nie prze­wi­du­je tre­nin­gu z cię­ża­ra­mi. Są to gry spraw­no­ścio­we, zwin­no­ścio­we, szyb­ko­ścio­we. To co natu­ral­ne i bez­piecz­ne – pod­sko­ki, przy­sia­dy, pod­bie­gi i wie­le innych. Naj­waż­niej­sze to roz­wój ogól­ny Mło­de­go Czło­wie­ka dobie­ra­jąc odpo­wied­ni sku­tecz­ny i bez­piecz­ny tre­ning. War­to już dzi­siaj” zacząć dbać o pra­wi­dło­wy roz­wój kości, mię­śni, sta­wów  Dzie­ci.

Kame­ral­ne gru­py pozwa­la­ją Tre­ne­ro­wi koor­dy­no­wać na bie­żą­co wszel­kie błę­dy ale i moty­wo­wać indy­wi­du­al­nie każ­de­go Uczest­ni­ka tre­nin­gu.

Koszt zajęć: 30zł. w kar­ne­cie
Czas trwa­nia zajęć: 45 minut
Ter­min:    Czwar­tek godz. 17:15

 

Akrobatyka

Akro­ba­ty­ka to zaję­cia ogól­no­ro­zwo­jo­we któ­re kształ­tu­ją wytrzy­ma­łość , siłę i rów­no­wa­gę. Wpły­wa na popraw­ną posta­wę cia­ła. Ćwi­cze­nia gim­na­stycz­ne mają na celu popra­wę skocz­no­ści, szyb­ko­ści, gib­ko­ści oraz zapo­bie­ga­niu dzie­cię­cym oraz mło­dzień­czym wadom posta­wy. Budu­ją pew­ność sie­bie oraz zwięk­sza­ją kon­cen­tra­cję. Dużo zaba­wy w spor­to­wej pro­fe­sjo­nal­nej atmos­fe­rze.

Wraz z zespo­łem Choj­rak.

Koszt zajęć: 30zł. w kar­ne­cie
Czas trwa­nia zajęć: 45 minut
Ter­min: ZAPISY

Robotyka Lego 

Nasze zaję­cia ofe­ru­ję orga­ni­za­cję zaba­wy połą­czo­nej z nauka przy pomo­cy zesta­wów LEGO, dla każ­dej z wyty­po­wa­nych grup:

 • Przed­szko­la
 • Szko­ła Pod­sta­wo­wa
 • Gim­na­zjum

Dla naj­młod­szych adep­tów pro­gra­mo­wa­nia pro­po­nu­je­my zesta­wy LEGO WeeDoo zaś dla nie­co star­szych zesta­wy LEGO Mind­storms.

Uczest­ni­cy pod­czas warsz­ta­tów kon­stru­ują robo­ty zgod­nie z instruk­cja­mi wyświe­tla­ny­mi na ekra­nie kom­pu­te­ra. Kie­dy pozna­ją budo­wę i pod­sta­wo­we zasa­dy dzia­ła­nia zaj­mą się budo­wą robo­ta o cechach wybra­nych przez instruk­to­ra.

W cza­sie nasze­go spo­tka­nia dzie­ci będą mia­ły oka­zję prze­nieść się do świa­ta naj­now­szych tech­no­lo­gii i z pew­no­ścią pozo­sta­ną na dłu­żej w świe­cie robo­tów. Warsz­ta­ty z robo­ty­ki to nie tyl­ko nauka kon­stru­owa­nia i pro­gra­mo­wa­nia robo­tów na naj­wy­żej kla­sy kloc­kach LEGO Edu­ca­tion, ale tak­że roz­wój zdol­no­ści manu­al­nych, pobu­dze­nie wyobraź­ni i mobi­li­za­cja do kre­atyw­ne­go myśle­nia.

Koszt zajęć: 50 zł

Czas trwa­nia zajęć: 90 minut


Ter­mi­ny:

Wto­rek  16:30 -18:00 wiek 4–6 lat 

Sobo­ta  10:15- 11:45. wiek 4–6 lat