Senioraki

ZAJĘCIA CYKLICZNE

zajęcia cykliczne

Joga dla Seniorów

Naj­więk­sze korzy­ści z upra­wia­nia jogi odno­szą senio­rzy. Sys­te­ma­tycz­ne uczest­ni­cze­nie w zaję­ciach dla senio­rów spo­wal­nia pro­ce­sy sta­rze­nia, popra­wia funk­cjo­no­wa­nie krę­go­słu­pa, powo­du­je likwi­do­wa­nie przy­kur­czy mię­śni, przy­czy­nia się do roz­cią­gnię­cia mię­śni klat­ki pier­sio­wej, zwięk­sze­nia wydol­no­ści krą­że­nio­wo-odde­cho­wej oraz wyro­bie­nia nawy­ku pra­wi­dło­we­go oddy­cha­nia, wpły­wa na zwięk­sze­nie rucho­mo­ści sta­wów koń­czyn, obni­że­nie ciśnie­nia krwi, łago­dzi dole­gli­wo­ści zwią­za­ne z cho­ro­ba­mi ser­ca.

W zaję­ciach mogą uczest­ni­czyć zarów­no kobie­ty, któ­re już wcze­śniej zetknę­ły się z jogą, jak rów­nież te począt­ku­ją­ce Każ­da z uczest­ni­czek wyko­nu­je asa­ny we wła­snym tem­pie i według wła­snych moż­li­wo­ści.
INDYWIDUALNE PODEJŚCIE do każ­dej Oso­by jest moż­li­we dzię­ki kame­ral­nej atmos­fe­rze i małej gru­pie.

Koszt zajęć: 25 zł

Czas trwa­nia zajęć: 60 minut
Ter­min: zapi­sy

Zdrowy Kręgosłup

Gim­na­sty­ka krę­go­słu­pa słu­ży utrzy­ma­niu, odno­wie i popra­wie fizycz­nej orga­ni­zmu. Celem zajęć jest roz­wi­ja­nie i polep­sza­nie świa­do­mo­ści wła­sne­go cia­ła. Popraw­na posta­wa cia­ła zosta­je osią­gnię­ta dzię­ki wła­ści­wie dobra­nym ruchom, odpo­wied­niej sta­bi­li­za­cji sta­wów, ade­kwat­ne­mu roz­cią­ga­niu i wzmac­nia­niu mię­śni oraz psy­chicz­ne­mu odprę­że­niu. Naj­ogól­niej mówiąc, zaję­cia te skie­ro­wa­ne są do osób, któ­re chcą wzmoc­nić, roz­cią­gnąć i zmo­bi­li­zo­wać do pra­cy wła­ści­we gru­py mię­śnio­we.

Koszt zajęć: 30 zł

Czas trwa­nia zajęć: 60 minut
Ter­min: ZAPISY

Szachy

Sza­chy to naj­bar­dziej popu­lar­na gra plan­szo­wa na świe­cie. W sza­chy gra­ją wszy­scy: dzie­ci, mło­dzież, doro­śli, gra­ją całe rodzi­ny. Tzw. kró­lew­ska gra w spo­sób nie­sa­mo­wi­ty roz­wi­ja umysł dziec­ka, a doro­słe­go pobu­dza do dzia­ła­nia, ćwi­czy pamięc, kon­ce­tra­cję itp.Dla senio­rów to wspa­nia­ły czas na popra­wę funk­cji pół­kul mózgo­wychm, kon­ce­tra­cji, pamię­ci ale i poza­nie nowych Sąsia­dów i aktyw­ne spę­dza­nie wol­ne­go cza­su , a może szna­sa by móc nauczyć lub zagrać w sza­chy z Wnu­kiem.

Koszt zajęć: 25 zł

Czas trwa­nia zajęć: 45 minut
Ter­min: ZAPISY

Godzi­na:

Zapisz się już dziś!