SZKOLNIAKI

ZAJĘCIA CYKLICZNE

Zajęcia Cykliczne

Zajęcia z DJ’ki

Zaję­cia skła­da­ją się z zajęć teo­re­tycz­nych gdzie będzie­my oma­wiać kon­struk­cję sprzę­tu wyko­rzy­sto­wa­ne­go w klu­bie, zaczy­na­jąc od gra­mo­fo­nów, odtwa­rza­czy CD, kon­tro­le­rów, mixe­rów, wszyst­kich urzą­dzeń uży­wa­nych przez pro­fe­sjo­na­lych Dj-i z naj­wyż­szej pół­ki.

Dru­ga część zajęć będzie obej­mo­wa­ła tech­ni­ki mik­so­wa­nia, beatju­glin­gu, scrat­chu, dobo­ru utwo­rów obej­mu­ją­cą pra­cę z pły­ta­mi CD, winy­lo­wy­mi i pli­ka­mi muzycz­ny­mi.

Dzie­ci pod­czas zajęć nauczą się pod­staw muzy­ki, na przy­kła­dzie mik­so­wa­nia utwo­rów, obsłu­gi sprzę­tu, uży­wa­nia tem­pa i efek­to­ra w spo­sób, któ­ry sprzy­ja zgry­wa­niu utwo­rów..  Warsz­ta­ty DJ-skie to dla małych uczniów świet­na oka­zja by poznać cie­ka­wost­ki elek­tro­ni­ki, nie­zna­nych dotąd gadże­tów oraz posłu­chać jak spraw­ny DJ potra­fi wpły­wać na ścież­kę dźwię­ko­wą.

Roz­wój w zakre­sie muzy­ki jest bar­dzo waż­ny dla mło­dych osób, bo nic tak nie roz­wi­ja jak kul­tu­ra i sztu­ka.

Koszt zajęć: 30 zł

Czas trwa­nia zajęć: 60 minut
Ter­min:  zapi­sy
Godzi­na:

Robotyka i Oprogramowanie

Nasze zaję­cia ofe­ru­ję orga­ni­za­cję zaba­wy połą­czo­nej z nauka przy pomo­cy zesta­wów LEGO, dla każ­dej z wyty­po­wa­nych grup:

 • Przed­szko­la
 • Szko­ła Pod­sta­wo­wa
 • Gim­na­zjum

Dla naj­młod­szych adep­tów pro­gra­mo­wa­nia pro­po­nu­je­my zesta­wy LEGO WeeDoo zaś dla nie­co star­szych zesta­wy LEGO Mind­storms.

Uczest­ni­cy pod­czas warsz­ta­tów kon­stru­ują robo­ty zgod­nie z instruk­cja­mi wyświe­tla­ny­mi na ekra­nie kom­pu­te­ra. Kie­dy pozna­ją budo­wę i pod­sta­wo­we zasa­dy dzia­ła­nia zaj­mą się budo­wą robo­ta o cechach wybra­nych przez instruk­to­ra.

W cza­sie nasze­go spo­tka­nia dzie­ci będą mia­ły oka­zję prze­nieść się do świa­ta naj­now­szych tech­no­lo­gii i z pew­no­ścią pozo­sta­ną na dłu­żej w świe­cie robo­tów. Warsz­ta­ty z robo­ty­ki to nie tyl­ko nauka kon­stru­owa­nia i pro­gra­mo­wa­nia robo­tów na naj­wy­żej kla­sy kloc­kach LEGO Edu­ca­tion, ale tak­że roz­wój zdol­no­ści manu­al­nych, pobu­dze­nie wyobraź­ni i mobi­li­za­cja do kre­atyw­ne­go myśle­nia.

Koszt zajęć: 50 zł

Czas trwa­nia zajęć: 60 minut
Ter­min:  zapi­sy

Godzi­na:

Judo

Judo jest spor­tem wal­ki szcze­gól­nie pole­ca­nym dzie­ciom. Sport wywo­dzi się z kul­tu­ry samu­ra­jów, a nazwa sali, w któ­rej odby­wa­ją się zaję­cia – “dojo”, czy­li miej­sce dosko­na­le­nia się, odda­je cha­rak­ter ćwi­czeń. Zawod­ni­cy, tak­że naj­młod­si, uczą się zasad fair play, sza­cun­ku wobec nauczy­cie­la, wza­jem­ne­go wspie­ra­nia się. Tre­nin­gi judo to zaję­cia ogól­no­ro­zwo­jo­we, wzmac­nia­ją wszyst­kie mię­śnie szkie­le­to­we i niwe­lu­ją wady posta­wy. Naj­młod­si mają na zaję­ciach zaba­wy rucho­we, z ele­men­ta­mi judo, akro­ba­ty­ki i gim­na­sty­ki spor­to­wej, uczą się też m. in. jak upa­dać, by nie zro­bić sobie krzyw­dy. Według zale­ceń UNESCO, judo mogą tre­no­wać już 4-lat­ki, choć wszyst­ko zale­ży od pre­dys­po­zy­cji kon­kret­ne­go dziec­ka.

Koszt zajęć: 35 zł

Czas trwa­nia zajęć: 60 minut
Ter­min: Pią­tek
Godzi­na: ZAPISY

Zajęcia Szycia

Zaję­cia z kra­wiec­twa są pro­wa­dzo­ne od samej pod­sta­wy. Dzię­ki nim nauczysz się szy­cia ręcz­ne­go i maszy­no­we­go. Dowiesz się jak krok po kro­ku stwo­rzyć pro­jekt ubra­nia, wykro­ić sza­blon, zdjąć mia­rę i dobrać odpo­wied­ni mate­riał.  Zaję­cia umoż­li­wia­ją roz­wi­nię­cie hob­by, zdol­no­ści manu­al­nych, czy kre­atyw­ne­go spę­dze­nia cza­su. 

Koszt zajęć: 35 zł

Czas trwa­nia zajęć: 60 minut
Ter­mi­ny: ZAPISY

ponie­dzia­łek
śro­da 

Warsztaty Muzyczno – Aktorskie

Duet JaHa i Stu­dio Muzycz­no-Aktor­skie Teatr Nie­wiel­ki zapra­sza­ją na zaję­cia:

TEATR CIENI

Zapra­sza­my dzie­ci w wie­ku: 4–8 lat
Uczest­ni­cy warsz­ta­tów:

 • Przy­go­tu­ją spek­takl „ZWIERZĄTKA PANA EZOPA” i wystą­pią w nim przed widza­mi
 • Roz­wi­ną zdol­no­ści muzycz­ne, aktor­skie i kre­atyw­ne myśle­nie
 • Pozna­ją pod­sta­wy teatru cie­ni, pra­cy z rekwi­zy­tem i dub­bin­gu teatral­ne­go
 • Spró­bu­ją swo­ich sił w etiu­dach aktor­skich, pra­cy nad rolą i inter­pre­ta­cją pio­sen­ki
 • Będą pra­co­wać z reży­se­ra­mi i akto­ra­mi Teatru Kamie­ni­ca i ROMA: Han­ną Kochań­ską i Jac­kiem Zawa­da

ZWIERZĄTKA PANA EZOPA” to spek­takl, w któ­rym dzie­ci wcie­lą się w role grec­kich bogiń i bogów, i zapro­szą widzów do świa­ta bajek Ezo­pa. Tema­tem spek­ta­klu są baj­ki Ezo­pa, m.in. „Krab i jego mama”, „Lis i bocian”, „Żółw i mysz”, „Żuraw i paw”, „Mysz i byk”. Mło­dzi akto­rzy przed­sta­wią przy­go­dy tytu­ło­wych zwie­rzą­tek za pomo­cą teatru cie­ni. Będą ani­mo­wać i szu­kać odpo­wied­nie­go gło­su dla każ­de­go z boha­te­rów. Nie zabrak­nie nauki pio­se­nek i tań­ca oraz roz­mów i scen, dzię­ki któ­rym akto­rzy i widzo­wie dowie­dzą się, czym jest spryt, pod­stęp, jak roz­róż­nić dobro od zła, jakie mogą być kon­se­kwen­cje leni­stwa i łakom­stwa. Spek­takl ma cha­rak­ter edu­ka­cyj­ny i inte­rak­tyw­ny, opie­ra się na tech­ni­kach dra­my peda­go­gicz­nej.

Zaję­cia trwa­ją 1.30h i odby­wa­ją się w SOBOTY 9:30–11:00.
Ostat­nie zaję­cia to SPEKTAKL, na któ­ry zapra­sza­my rodzi­ców, opie­ku­nów i przy­ja­ciół.

Cena: 450zł za 3 mie­sią­ce (moż­li­wa płat­ność w trzech ratach po 150zł)
Kurs roz­po­czy­na się: 21.10, 9:30

 

TEATR MUZYCZNY

Zapra­sza­my dzie­ci i mło­dzież w wie­ku: od 10 lat wzwyż
Uczest­ni­cy warsz­ta­tów:

 • Przy­go­tu­ją spek­takl „HISTORIA ANKI MARUDY” i wystą­pią w nim przed widza­mi
 • Roz­wi­ną zdol­no­ści muzycz­ne, aktor­skie i kre­atyw­ne myśle­nie
 • Pozna­ją pod­sta­wy inter­pre­ta­cji pio­sen­ki, zre­ali­zu­ją zada­nia aktor­skie i stwo­rzą role
 • Dowie­dzą się jak mówić i śpie­wać róż­ny­mi pozio­ma­mi gło­su oraz jak emi­to­wać dźwięk ze sce­ny (dyk­cja i emi­sja gło­su)
 • Będą pra­co­wać z woka­li­sta­mi i akto­ra­mi Teatru Kamie­ni­ca i ROMA: Han­ną Kochań­ską i Jac­kiem Zawa­da

HISTORIA ANKI MARUDY” to spek­takl opo­wia­da­ją­cy losy Anki, uczen­ni­cy naj­lep­szej szko­ły w mie­ście, któ­ra jest cały czas nie­za­do­wo­lo­na i nie­szczę­śli­wa. Nie cie­szą jej mar­ko­we ubra­nia, naj­now­szy model iPhone’a i pokaź­ne kie­szon­ko­we, Wyda­je się, że nikt nie jest w sta­nie jej roz­we­se­lić. I wte­dy poja­wia się Kac­per – szkol­ny hip-hopo­wiec, wraz ze swo­ją roz­śpie­wa­ną i roz­tań­czo­ną dru­ży­ną. Cała gru­pa prócz swo­ich talen­tów aktor­skich i wokal­nych, wyko­rzy­sta jesz­cze jed­ną rzecz, któ­ra być może uszczę­śli­wi w koń­cu Ankę. Spek­takl opie­ra się na dra­mie peda­go­gicz­nej i jest pre­tek­stem do roz­mów i scen na temat tego, czym jest szczę­ście i jak cie­szyć się z naj­mniej­szych rze­czy.

Zaję­cia trwa­ją 1.30h i odby­wa­ją się w PIĄTKI 17:00–18:30.
Ostat­nie zaję­cia to SPEKTAKL, na któ­ry zapra­sza­my rodzi­ców, opie­ku­nów i przy­ja­ciół.

Cena: 450zł za 3 mie­sią­ce (moż­li­wa płat­ność w trzech ratach po 150zł)
Kurs roz­po­czy­na się: 20.10., 17:00.

 

ŚPIEWAM Z GŁOWĄ

Zapra­sza­my dzie­ci i mło­dzież w wie­ku: od 10 lat wzwyż
Uczest­ni­cy warsz­ta­tów:

 • Przy­go­tu­ją kon­cert „ŚPIEWAM Z GŁOWĄ” i wystą­pią w nim przed widza­mi
 • Roz­wi­ną zdol­no­ści muzycz­ne, aktor­skie i kre­atyw­ne myśle­nie
 • Dowie­dzą się jak śpie­wać z gło­wą, czy­li jak inter­pre­to­wać tekst pio­sen­ki
 • Nauczą się śpie­wać i mówić róż­ny­mi pozio­ma­mi gło­su oraz pra­wi­dło­wo emi­to­wać dźwięk ze sce­ny (emi­sja i dyk­cja)
 • Będą pra­co­wać z woka­li­sta­mi i akto­ra­mi Teatru Kamie­ni­ca i ROMA: Han­ną Kochań­ską i Jac­kiem Zawa­da

Śpie­wam z gło­wą” to kon­cert uczest­ni­ków warsz­ta­tów wokal­no-aktor­skich, w cza­sie któ­re­go mło­dzi arty­ści zaśpie­wa­ją pio­sen­ki solo i gru­po­wo. Reper­tu­ar skła­dać się będzie z pio­se­nek z krę­gu współ­cze­snej muzy­ki roz­ryw­ko­wej, a jego osta­tecz­ny wybór będzie wspól­ną decy­zją uczest­ni­ków i pro­wa­dzą­cych warsz­ta­ty. W reper­tu­arze nie zabrak­nie utwo­rów z kla­sy­ki pol­skiej pio­sen­ki (Osiec­ka, Wasowski/Przybora, Mły­nar­ski, Gre­chu­ta), tak by mło­de poko­le­nie pozna­wa­ło i kształ­to­wa­ło swój muzycz­no-lite­rac­ki gust na spraw­dzo­nym, war­to­ścio­wym mate­ria­le. Uczest­ni­cy zapre­zen­tu­ją swo­je postę­py w emi­sji, dyk­cji i inter­pre­ta­cji pio­sen­ki.

Zaję­cia trwa­ją 1.30h i odby­wa­ją się w ŚRODY 17:00–18:30.
Ostat­nie zaję­cia to SPEKTAKL, na któ­ry zapra­sza­my rodzi­ców, opie­ku­nów i przy­ja­ciół.

Cena: 450zł za 3 mie­sią­ce (moż­li­wa płat­ność w trzech ratach po 150zł)
Kurs roz­pocz­nie się: 24.10, 17:00

Szachy

Sza­chy to naj­bar­dziej popu­lar­na gra plan­szo­wa na świe­cie. 

W sza­chy gra­ją wszy­scy: dzie­ci, mło­dzież, doro­śli, gra­ją całe rodzi­ny. Tzw. kró­lew­ska gra w spo­sób nie­sa­mo­wi­ty roz­wi­ja umysł dziec­ka, a doro­słe­go pobu­dza do dzia­ła­nia, ćwi­czy pamięc, kon­ce­tra­cję itp.

Dzie­ci się świet­nie przy tym bawiąc , a jed­no­cze­śnie roz­wi­ja­ją umie­jęt­no­ści:

+ zdol­ność logicz­ne­go myśle­nia
+ zwięk­sze­nie wyobraź­ni prze­strzen­nej
+ umie­jęt­no­ści deduk­cyj­ne
+ więk­sza zdol­ność zapa­mię­ty­wa­nia i łącze­nia fak­tów

uczą dys­cy­pli­ny
uczą zaan­ga­żo­wa­nia
orga­ni­za­cji
współ­za­wod­nic­twa,
cier­pli­wo­ści

Wyra­bia­ją umie­jęt­ność osią­ga­nia wyzna­czo­nych celów roz­wi­ja­ją umie­jęt­ność nauki na wła­snych błę­dach uczą stra­te­gicz­ne­go myśle­nia uczą radzić sobie z nie­po­wo­dze­nia­mi roz­wi­ja­ją zdol­no­ści mate­ma­tycz­ne i umie­jęt­ność czy­ta­nia ze zro­zu­mie­niem

WARTO już dzi­siaj nauczyć się tej Kró­lew­skiej gry!

Koszt zajęć: 22 zł

Czas trwa­nia zajęć: 45 minut
Ter­min:  zapi­sy
Godzi­na wto­rek 

Warsztaty

Warsztaty

Chemia

Warsz­ta­ty che­micz­ne to zaję­cia pod­czas któ­ry gru­pa uczniów reali­zu­je i obser­wu­ję cykl doświad­czeń wybra­nych przez opie­ku­nów przy­go­to­wa­nych zgod­nie z wymo­ga­mi nowej refor­my pro­gra­mo­wej.

Pod­czas zajęć zale­ży nam, aby poka­zać jak wie­dza książ­ko­wa może zostać prze­ło­żo­na na cie­ka­we i wido­wi­sko­we eks­pe­ry­men­ty dzię­ki któ­rym może­my wyko­rzy­stać natu­ral­ną cie­ka­wość dzie­ci i chęć pozna­wa­nia, odkry­wa­nia cze­goś nowe­go.

Uczest­ni­cy będą mie­li oka­zje zoba­czyć magicz­ne eks­pe­ry­men­ty jak samo­za­płon, kumu­la­cja ter­micz­na „bli­skie spo­tka­nia z gaza­mi” hel, azot czy zamro­żo­ny dwu­tle­nek węgla w połą­cze­niu z wie­lo­ma odczyn­ni­ka­mi che­micz­ny­mi przy­no­szą zaska­ku­ją­ce efek­ty, to świet­na zaba­wa i nie­zwy­kle poucza­ją­ca przy­go­da.

Wpro­wa­dza­my dzie­ci w świat che­mii pozwa­la­jąc im zro­zu­mieć wie­le zja­wisk dzię­ki któ­rym lek­cje che­mii będą nie tyl­ko inte­re­su­ją­ce i w peł­ni zro­zu­mia­łe, ale tak­że sta­ną się dla nich inspi­ra­cją do dal­szych poszu­ki­wań, badań i nowych eks­pe­ry­men­tów. Dzię­ki cze­mu dzie­ci będą chęt­niej uczyć się przed­mio­tów ści­słych po naszych zaję­ciach poprzez fascy­na­cję eks­pe­ry­men­ta­mi wyko­ny­wa­ny­mi na ich oczach.

Koszt zajęć 30zł.

Czas trwa­nia: 60 minut
Ter­min:  zapi­sy
Godzi­na

Zapisz Swojego szkolniaka już dziś!