SZKOLNIAKI

ZAJĘCIA CYKLICZNE

 

Zajęcia Cykliczne

 

MathRiders Matematyka

Ruch, muzyka, opowiadania powodują, iż nauka jest zajmująca

i efektywna.

Nasza uni­kal­na meto­dy­ka roz­wi­ja w dzie­ciach umie­jęt­no­ści roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów. Zachę­ca­ją­ce i eks­cy­tu­ją­ce śro­do­wi­sko nauki dziec­ka, któ­re zawie­ra ele­men­ty ruchu, pio­sen­ki i opo­wia­da­nia, powo­du­je iż dzie­ci anga­żu­ją się w naukę mate­ma­ty­ki. Ruch i muzy­ka słu­żą budo­wa­niu solid­nych fun­da­men­tów wie­dzy mate­ma­tycz­nej dziec­ka. Bada­nia nauko­we poka­zu­ją, iż ruch uspraw­nia przy­swa­ja­nie wie­dzy. Nasza ćwi­cze­nia czę­sto wyko­rzy­stu­ją ruchy prze­ci­na­ją­ce oś środ­ko­wą cia­ła, któ­re uspraw­nia­ją koor­dy­na­cję mię­dzy pół­ku­la­mi mózgu i tym samym powo­du­ją, iż naby­wa­nie nowych umie­jęt­no­ści sta­je się łatwiej­sze dla wszyst­kich uczniów. Dla­cze­go muzy­ka? Muzy­ka akty­wi­zu­je nie tyl­ko zmysł słu­chu, ale rów­nież poma­ga uczniom w roz­wią­zy­wa­niu pro­ble­mów mate­ma­tycz­nych. Muzy­ka wzmac­nia myśle­nie abs­trak­cyj­ne i kre­atyw­ne.  Zapra­sza­my na lecek mate­ma­ty­ki nawet dla tych naj­bar­dziej “opor­nych”.

Math­Ri­ders przy­no­si efek­ty

Ucznio­wie zapo­zna­ją się z poję­cia­mi mate­ma­tycz­ny­mi i rów­no­cze­śnie zaczy­na­ją wie­rzyć we wła­sny suk­ces.  Math­Ri­ders ofe­ru­je uni­kal­ne mate­ria­ły do lek­cji stwo­rzo­ne przez zespół mate­ma­ty­ków, nauczy­cie­li i psy­cho­lo­gów  poznaw­czych, któ­re zawie­ra­ją kre­atyw­ne ćwi­cze­nia sty­mu­lu­ją­ce umie­jęt­no­ści poznaw­cze i mate­ma­tycz­ne uczniów.

Budo­wa­nie trwa­łych fun­da­men­tów 

Budo­wa­nie trwa­łych fun­da­men­tów wie­dzy mate­ma­tycz­nej wyma­ga sys­te­ma­tycz­ne­go podej­ścia. Powta­rzal­ne ćwi­cze­nia i codzien­na prak­ty­ka budu­ją wia­rę w sie­bie i głę­bo­kie rozu­mie­nie przed­mio­tu. Math­Ri­ders dla uczniów w wie­ku 4–11 lat roz­wi­ja nastę­pu­ją­ce zagad­nie­nia:

 • Od kon­kre­tu do abs­trak­tu: Po to by skon­so­li­do­wać i wzbo­ga­cić doświad­cze­nie szkol­ne ucznia;
 • Myśle­nie mate­ma­tycz­ne: By uła­twić pro­ces myśle­nia mate­ma­tycz­ne­go i pro­mo­wać rze­tel­ne mate­ma­tycz­ne rozu­mie­nie przed­mio­tu;
 • Auto­ek­spre­sja: By wspo­móc ucznia w jasnym wyra­ża­niu swo­ich myśli a tym samym uła­twić mu nabra­nie wia­ry w swo­je umie­jęt­no­ści komu­ni­ka­cyj­ne i zdo­być umie­jęt­no­ści przy­wód­cze;
 • Roz­wią­zy­wa­nie pro­ble­mów: By zaofe­ro­wać ucznio­wi takie podej­ście do roz­wią­zy­wa­nia zadań, któ­re wzmoc­ni jego umie­jęt­ność mate­ma­tycz­ne­go myśle­nia;
 • Sze­ro­kie pod­sta­wy: By wes­przeć naukę pojęć doty­czą­cych liczb, kształ­tu i prze­strze­ni, dłu­go­ści i sze­ro­ko­ści, pie­nią­dza, bazy danych i i użyć kon­kret­ne­go mate­ria­łu by stwo­rzyć dobrze ugrun­to­wa­ne ich abs­trak­cyj­ne kon­cep­ty;
 • Burza mózgów: By nauczyć się komu­ni­ko­wać i zdo­by­wać wie­dzę od rówie­śni­ków poprzez pra­cę indy­wi­du­al­ną, w parach i małych gru­pach.

CZWARTEK      

godzi­na 17.00   kla­sa 0 
godzi­na 18.00   wiek 9–10

 

Koszt zajęć: 220 zł mie­sięcz­nie ( w koszt zosta­ły wli­czo­ne już pod­ręcz­ni­ki)

Czas trwa­nia zajęć: 60 minut

Robotyka i programowanie Mindstorms

Nasze zaję­cia ofe­ru­ję orga­ni­za­cję zaba­wy połą­czo­nej z nauka przy pomo­cy zesta­wów LEGO, dla każ­dej z wyty­po­wa­nych grup:

 • Przed­szko­la
 • Szko­ła Pod­sta­wo­wa
 • Gim­na­zjum

Dla naj­młod­szych adep­tów pro­gra­mo­wa­nia pro­po­nu­je­my zesta­wy LEGO WeeDoo zaś dla nie­co star­szych zesta­wy LEGO Mind­storms.

Uczest­ni­cy pod­czas warsz­ta­tów kon­stru­ują robo­ty zgod­nie z instruk­cja­mi wyświe­tla­ny­mi na ekra­nie kom­pu­te­ra. Kie­dy pozna­ją budo­wę i pod­sta­wo­we zasa­dy dzia­ła­nia zaj­mą się budo­wą robo­ta o cechach wybra­nych przez instruk­to­ra.

W cza­sie nasze­go spo­tka­nia dzie­ci będą mia­ły oka­zję prze­nieść się do świa­ta naj­now­szych tech­no­lo­gii i z pew­no­ścią pozo­sta­ną na dłu­żej w świe­cie robo­tów. Warsz­ta­ty z robo­ty­ki to nie tyl­ko nauka kon­stru­owa­nia i pro­gra­mo­wa­nia robo­tów na naj­wy­żej kla­sy kloc­kach LEGO Edu­ca­tion, ale tak­że roz­wój zdol­no­ści manu­al­nych, pobu­dze­nie wyobraź­ni i mobi­li­za­cja do kre­atyw­ne­go myśle­nia.

Koszt zajęć: 55 zł.                 Czas trwa­nia zajęć: 90 minut


TERMINY 

CZWARTEK     16:45–18:15  wiek 4–7 lat

SOBOTA       11:45–13:15     wiek 9–12 lat

SOBOTA.      10:00–11:30    wiek 4–7 lat

SOBOTA 13:30- 15:00         wiek 4- 7 lat

Fan Innowacji 

 

Zapra­sza­my dzie­ci w wie­ku 7–12 lat na zaję­cia z wyko­rzy­sta­niem nowych tech­no­lo­gii. Pod­czas 14 warsz­ta­tów dzie­ci pozna­ją zasa­dy bez­piecz­ne­go korzy­sta­nia z nowych tech­no­lo­gii, w tym z inter­ne­tu. Wspól­nie zaj­mie­my się ani­ma­cją, pro­gra­mo­wa­niem, fil­mem, pro­jek­to­wa­niem i dru­kiem 3D. Do dys­po­zy­cji dzie­ci będą smart­fo­ny, table­ty, gogle VR, robo­ty, dru­kar­ki 3D. Poka­że­my jak mądrze wyko­rzy­sty­wać inno­wa­cje, jak być kre­atyw­nym w nowo­cze­snym świe­cie. Jed­nym z waż­nych celów zajęć jest pro­fi­lak­ty­ka uza­leż­nień od nowych tech­no­lo­gii.

Seria warsz­ta­tów FAN Inno­wa­cji ma na celu roz­wój kom­pe­ten­cji cyfro­wych dzie­ci, samo­dziel­no­ści, kre­atyw­no­ści i inno­wa­cyj­no­ści. Zaję­cia reali­zu­ją pod­sta­wę pro­gra­mo­wą na rok 2018/2019, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem kie­run­ków reali­za­cji poli­ty­ki oświa­to­wej posta­no­wio­nych przez Mini­ster­stwo Edu­ka­cji Naro­do­wej: roz­wi­ja­nie kom­pe­ten­cji cyfro­wych uczniów. Bez­piecz­ne i odpo­wie­dzial­ne korzy­sta­nie z zaso­bów dostęp­nych w sie­ci.A przede wszyst­kim to świet­na zaba­wa, inte­gra­cja i mądra edu­ka­cja.

Blo­ki tema­tycz­ne w ramach Fan Inno­wa­cji:

 1. Bez­pie­czeń­stwo dzie­ci i mło­dzie­ży w inter­ne­cie
 2. Pro­gra­mo­wa­nie z robo­ta­mi
 3. Wir­tu­al­na rze­czy­wi­stość
 4. E-ziel­nik czy­li przy­ro­da na żywo i w smart­fo­nie
 5. Mło­dy patrio­ta i nowe tech­no­lo­gie
 6. Ani­ma­cja poklat­ko­wa
 7. Film w inter­ne­cie
 8. Bez­piecz­nie z apli­ka­cja­mi mobil­ny­mi i w por­ta­lach spo­łecz­no­ścio­wych
 9. Pro­jek­to­wa­nie i druk 3D

 

TERMINY:  WTORKI  17.00     ŚRODY  17.00

ZBIERAMY ZAPISY NA ZAJĘCIA SOBOTNIE

KOSZT : 200zł. mie­sięcz­nie

 CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 60 MIN

PLANOWANY START: 17/10/2018

 

Warsztaty Muzyczno – Aktorskie

Duet JaHa i Stu­dio Muzycz­no-Aktor­skie Teatr Nie­wiel­ki zapra­sza­ją na zaję­cia:

TEATR CIENI

Zapra­sza­my dzie­ci w wie­ku: 4–8 lat Uczest­ni­cy warsz­ta­tów:

 • Przy­go­tu­ją spek­takl „ZWIERZĄTKA PANA EZOPA” i wystą­pią w nim przed widza­mi
 • Roz­wi­ną zdol­no­ści muzycz­ne, aktor­skie i kre­atyw­ne myśle­nie
 • Pozna­ją pod­sta­wy teatru cie­ni, pra­cy z rekwi­zy­tem i dub­bin­gu teatral­ne­go
 • Spró­bu­ją swo­ich sił w etiu­dach aktor­skich, pra­cy nad rolą i inter­pre­ta­cją pio­sen­ki
 • Będą pra­co­wać z reży­se­ra­mi i akto­ra­mi Teatru Kamie­ni­ca i ROMA: Han­ną Kochań­ską i Jac­kiem Zawa­da

ZWIERZĄTKA PANA EZOPA” to spek­takl, w któ­rym dzie­ci wcie­lą się w role grec­kich bogiń i bogów, i zapro­szą widzów do świa­ta bajek Ezo­pa. Tema­tem spek­ta­klu są baj­ki Ezo­pa, m.in. „Krab i jego mama”, „Lis i bocian”, „Żółw i mysz”, „Żuraw i paw”, „Mysz i byk”. Mło­dzi akto­rzy przed­sta­wią przy­go­dy tytu­ło­wych zwie­rzą­tek za pomo­cą teatru cie­ni. Będą ani­mo­wać i szu­kać odpo­wied­nie­go gło­su dla każ­de­go z boha­te­rów. Nie zabrak­nie nauki pio­se­nek i tań­ca oraz roz­mów i scen, dzię­ki któ­rym akto­rzy i widzo­wie dowie­dzą się, czym jest spryt, pod­stęp, jak roz­róż­nić dobro od zła, jakie mogą być kon­se­kwen­cje leni­stwa i łakom­stwa. Spek­takl ma cha­rak­ter edu­ka­cyj­ny i inte­rak­tyw­ny, opie­ra się na tech­ni­kach dra­my peda­go­gicz­nej.

Zaję­cia trwa­ją 1.30h i odby­wa­ją się w SOBOTY 9:30–11:00. Ostat­nie zaję­cia to SPEKTAKL, na któ­ry zapra­sza­my rodzi­ców, opie­ku­nów i przy­ja­ciół.

Cena: 450zł za 3 mie­sią­ce 

TEATR MUZYCZNY

Zapra­sza­my dzie­ci i mło­dzież w wie­ku: od 10 lat wzwyż Uczest­ni­cy warsz­ta­tów:

 • Przy­go­tu­ją spek­takl „HISTORIA ANKI MARUDY” i wystą­pią w nim przed widza­mi
 • Roz­wi­ną zdol­no­ści muzycz­ne, aktor­skie i kre­atyw­ne myśle­nie
 • Pozna­ją pod­sta­wy inter­pre­ta­cji pio­sen­ki, zre­ali­zu­ją zada­nia aktor­skie i stwo­rzą role
 • Dowie­dzą się jak mówić i śpie­wać róż­ny­mi pozio­ma­mi gło­su oraz jak emi­to­wać dźwięk ze sce­ny (dyk­cja i emi­sja gło­su)
 • Będą pra­co­wać z woka­li­sta­mi i akto­ra­mi Teatru Kamie­ni­ca i ROMA: Han­ną Kochań­ską i Jac­kiem Zawa­da

HISTORIA ANKI MARUDY” to spek­takl opo­wia­da­ją­cy losy Anki, uczen­ni­cy naj­lep­szej szko­ły w mie­ście, któ­ra jest cały czas nie­za­do­wo­lo­na i nie­szczę­śli­wa. Nie cie­szą jej mar­ko­we ubra­nia, naj­now­szy model iPhone’a i pokaź­ne kie­szon­ko­we, Wyda­je się, że nikt nie jest w sta­nie jej roz­we­se­lić. I wte­dy poja­wia się Kac­per – szkol­ny hip-hopo­wiec, wraz ze swo­ją roz­śpie­wa­ną i roz­tań­czo­ną dru­ży­ną. Cała gru­pa prócz swo­ich talen­tów aktor­skich i wokal­nych, wyko­rzy­sta jesz­cze jed­ną rzecz, któ­ra być może uszczę­śli­wi w koń­cu Ankę. Spek­takl opie­ra się na dra­mie peda­go­gicz­nej i jest pre­tek­stem do roz­mów i scen na temat tego, czym jest szczę­ście i jak cie­szyć się z naj­mniej­szych rze­czy.

Zaję­cia trwa­ją 1.30h i odby­wa­ją się w PIĄTKI 17:00–18:30. Ostat­nie zaję­cia to SPEKTAKL, na któ­ry zapra­sza­my rodzi­ców, opie­ku­nów i przy­ja­ciół.

Cena: 450zł za 3 mie­sią­ce  ZAPISY.

 

ŚPIEWAM Z GŁOWĄ

Zapra­sza­my dzie­ci i mło­dzież w wie­ku: od 10 lat wzwyż Uczest­ni­cy warsz­ta­tów:

 • Przy­go­tu­ją kon­cert „ŚPIEWAM Z GŁOWĄ” i wystą­pią w nim przed widza­mi
 • Roz­wi­ną zdol­no­ści muzycz­ne, aktor­skie i kre­atyw­ne myśle­nie
 • Dowie­dzą się jak śpie­wać z gło­wą, czy­li jak inter­pre­to­wać tekst pio­sen­ki
 • Nauczą się śpie­wać i mówić róż­ny­mi pozio­ma­mi gło­su oraz pra­wi­dło­wo emi­to­wać dźwięk ze sce­ny (emi­sja i dyk­cja)
 • Będą pra­co­wać z woka­li­sta­mi i akto­ra­mi Teatru Kamie­ni­ca i ROMA: Han­ną Kochań­ską i Jac­kiem Zawa­da

Śpie­wam z gło­wą” to kon­cert uczest­ni­ków warsz­ta­tów wokal­no-aktor­skich, w cza­sie któ­re­go mło­dzi arty­ści zaśpie­wa­ją pio­sen­ki solo i gru­po­wo. Reper­tu­ar skła­dać się będzie z pio­se­nek z krę­gu współ­cze­snej muzy­ki roz­ryw­ko­wej, a jego osta­tecz­ny wybór będzie wspól­ną decy­zją uczest­ni­ków i pro­wa­dzą­cych warsz­ta­ty. W reper­tu­arze nie zabrak­nie utwo­rów z kla­sy­ki pol­skiej pio­sen­ki (Osiec­ka, Wasowski/Przybora, Mły­nar­ski, Gre­chu­ta), tak by mło­de poko­le­nie pozna­wa­ło i kształ­to­wa­ło swój muzycz­no-lite­rac­ki gust na spraw­dzo­nym, war­to­ścio­wym mate­ria­le. Uczest­ni­cy zapre­zen­tu­ją swo­je postę­py w emi­sji, dyk­cji i inter­pre­ta­cji pio­sen­ki.

Zaję­cia trwa­ją 1.30h Ostat­nie zaję­cia to SPEKTAKL, na któ­ry zapra­sza­my rodzi­ców, opie­ku­nów i przy­ja­ciół.

Cena: 450zł   ZAPISY 

Szachy

Sza­chy to naj­bar­dziej popu­lar­na gra plan­szo­wa na świe­cie. 

W sza­chy gra­ją wszy­scy: dzie­ci, mło­dzież, doro­śli, gra­ją całe rodzi­ny. Tzw. kró­lew­ska gra w spo­sób nie­sa­mo­wi­ty roz­wi­ja umysł dziec­ka, a doro­słe­go pobu­dza do dzia­ła­nia, ćwi­czy pamięc, kon­ce­tra­cję itp.

Dzie­ci się świet­nie przy tym bawiąc , a jed­no­cze­śnie roz­wi­ja­ją umie­jęt­no­ści:

+ zdol­ność logicz­ne­go myśle­nia
+ zwięk­sze­nie wyobraź­ni prze­strzen­nej
+ umie­jęt­no­ści deduk­cyj­ne
+ więk­sza zdol­ność zapa­mię­ty­wa­nia i łącze­nia fak­tów

uczą dys­cy­pli­ny
uczą zaan­ga­żo­wa­nia
orga­ni­za­cji
współ­za­wod­nic­twa,
cier­pli­wo­ści

Wyra­bia­ją umie­jęt­ność osią­ga­nia wyzna­czo­nych celów roz­wi­ja­ją umie­jęt­ność nauki na wła­snych błę­dach uczą stra­te­gicz­ne­go myśle­nia uczą radzić sobie z nie­po­wo­dze­nia­mi roz­wi­ja­ją zdol­no­ści mate­ma­tycz­ne i umie­jęt­ność czy­ta­nia ze zro­zu­mie­niem

WARTO już dzi­siaj nauczyć się tej Kró­lew­skiej gry!

TERMIN:   ŚRODA  17:00–18:00

Koszt zajęć:  30 zł w kar­ne­cie.         Czas trwa­nia zajęć: 60 minut

Chemia

Warsz­ta­ty che­micz­ne to zaję­cia pod­czas któ­ry gru­pa uczniów reali­zu­je i obser­wu­ję cykl doświad­czeń wybra­nych przez opie­ku­nów przy­go­to­wa­nych zgod­nie z wymo­ga­mi nowej refor­my pro­gra­mo­wej.

Pod­czas zajęć zale­ży nam, aby poka­zać jak wie­dza książ­ko­wa może zostać prze­ło­żo­na na cie­ka­we i wido­wi­sko­we eks­pe­ry­men­ty dzię­ki któ­rym może­my wyko­rzy­stać natu­ral­ną cie­ka­wość dzie­ci i chęć pozna­wa­nia, odkry­wa­nia cze­goś nowe­go.

Uczest­ni­cy będą mie­li oka­zje zoba­czyć magicz­ne eks­pe­ry­men­ty jak samo­za­płon, kumu­la­cja ter­micz­na „bli­skie spo­tka­nia z gaza­mi” hel, azot czy zamro­żo­ny dwu­tle­nek węgla w połą­cze­niu z wie­lo­ma odczyn­ni­ka­mi che­micz­ny­mi przy­no­szą zaska­ku­ją­ce efek­ty, to świet­na zaba­wa i nie­zwy­kle poucza­ją­ca przy­go­da.

Wpro­wa­dza­my dzie­ci w świat che­mii pozwa­la­jąc im zro­zu­mieć wie­le zja­wisk dzię­ki któ­rym lek­cje che­mii będą nie tyl­ko inte­re­su­ją­ce i w peł­ni zro­zu­mia­łe, ale tak­że sta­ną się dla nich inspi­ra­cją do dal­szych poszu­ki­wań, badań i nowych eks­pe­ry­men­tów. Dzię­ki cze­mu dzie­ci będą chęt­niej uczyć się przed­mio­tów ści­słych po naszych zaję­ciach poprzez fascy­na­cję eks­pe­ry­men­ta­mi wyko­ny­wa­ny­mi na ich oczach.

Koszt zajęć 30zł.

Czas trwa­nia: 60 minut Ter­min:  zapi­sy Godzi­na

Zapisz Swojego szkolniaka już dziś!