Przyjęcia Urodzinowe

TEMATYCZNE URODZINY

Wie­my jak wyma­ga­ją­ce potra­fią być dzie­ci, dla­te­go ofer­tę przy­jęć uro­dzi­no­wych dopa­so­wu­je­my spe­cjal­nie do ich potrzeb i ocze­ki­wań. Orga­ni­zu­je­my uro­dzi­ny tema­tycz­ne, któ­re na dłu­go pozo­sta­ną w pamię­ci dziec­ka i jego gości. Dzie­ki naszym ani­ma­torm dzie­cia­ki prze­no­szą się na chwi­lę w cudow­ny świat fan­ta­zji przy­go­to­wa­ny zgod­nie z ich zain­te­re­so­wa­nia­mi.

Podwodny świat

 • Dzie­ci dosta­ją list w butel­ce, któ­ry zawie­ra instruk­cje i zada­nia do wyko­na­nia,  a w skrzy­ni frag­men­ty mapy pro­wa­dzą­cej do skar­bu, na koniec cze­ka je nagro­da
 • Odna­le­zie­nie nagro­dy w posta­ci skrzy­ni w któ­rej znaj­du­je się kolej­ny list, wska­zów­ki i skar­by
 • Samo­dziel­ne przy­go­to­wa­nie róż­nych tema­tycz­nych prac pla­stycz­nych dla chło­pa­ka i dziew­czy­ny
 • Robie­nie kolo­ro­wych rybek z papie­ru
 • Zaba­wy rucho­we przy muzy­ce

Kraina Lodu (FROZEN) – 2 motywy do wyboru 

  1. Wer­sja kla­sycz­na, czy­li przy­go­dy pro­wa­dzą­ce do zakoń­cze­nia nie­spo­dzie­wa­nej zimy:

  W Aren­del­le wciąż pada śnieg! Czy uda się zdjąć klą­twę i przy­wró­cić wio­snę? O tym zade­cy­du­je wytrwa­łość uczest­ni­ków przy­ję­cia, któ­rzy będą musie­li poko­nać nie­jed­ną prze­szko­dę, by znów wyszło słoń­ce. 

  1. Kto roz­ba­wi Elsę i przy­wró­ci magię?

  Kró­lo­wa Elsa jest ostat­nio bar­dzo smut­na i nikt nie może jej roz­we­se­lić. Prze­sta­ła nawet cza­ro­wać! Księż­nicz­ka Anna nie wie już, kogo pro­sić o pomoc. Na szczę­ście do zam­ku tra­fia nasza dziel­na uro­dzi­no­wa dru­ży­na, któ­ra pora­dzi sobie z każ­dym, nawet tak trud­nym zada­niem. Tyl­ko jak przy­wró­cić uśmiech na twarz Elsy? Czy pomo­gą śmiesz­ne miny i zbu­do­wa­nie dla kró­lo­wej kawał­ka lodo­we­go świa­ta? Na pew­no trze­ba będzie się bar­dzo posta­rać!

  – Budo­wa­nie Ola­fa z kar­to­no­wych pude­lek
  – Zaba­wa „Nos dla Ola­fa”
  – Robie­nie sztucz­ne­go śnie­gu (zaba­wa sen­so­rycz­na)
  – Two­rze­nie śnież­ne­go graf­fi­ti na czar­nej kart­ce śnie­giem w sprayu
  Po nit­ce do kłęb­ka (Złap za nić i za nią idź! Czy­li podą­ża­jąc za sznur­kiem, sole­ni­zant znaj­du­je cze­ka­ją­ce na nie­go naj­róż­niej­sze pre­zen­ty, bądź wer­sja dla wszyst­kich gości)
  – Wyko­ny­wa­nie róż­ne­go rodza­ju zadań nawią­zu­ją­cych do Kra­iny Lodu
  – Kon­kur­sy
  - Kara­oke z pio­sen­ka­mi z baj­ki „Fro­zen”

Piraci – motyw przewodni „Szukanie skarbu”

 • Wybór pirac­kie­go przy­dom­ka
 • Robie­nie tatu­aży (groź­ne tatu­aże to waż­ny atry­but pira­ta! Może­my je nama­lo­wać czar­nym fla­ma­strem lub nakle­ja­my goto­we tatu­aże.
 • Skarb w posta­ci pre­zen­tów dla sole­ni­zan­ta i dro­bia­zgów (np. sło­dy­czy) dla resz­ty dzie­ci ukry­ty w spe­cjal­nym miej­scu, zada­niem dzie­ci będzie odna­le­zie­nie skar­bu idąc za wska­zów­ka­mi zawar­ty­mi w instruk­cji do mapy i poko­ny­wa­niem prze­szkód i wyko­ny­wa­niem róż­ne­go rodza­ju zadań.
 • Przej­ście przez bagno (zada­niem małe­go pira­ta jest przej­ście całą dłu­gość poko­ju stą­pa­jąc tyl­ko po dwóch kart­kach papie­ru A4. Po wyko­na­niu każ­de­go kro­ku trze­ba pod­nieść kart­kę z tyłu, poło­żyć ją przed sobą żeby uczy­nić następ­ny krok. I tak aż do mety. Pirat, któ­ry posta­wił nogę na pod­ło­dze lub poza kart­ką – “wpa­da do bagna” i odpa­da z gry)
 • Pirac­kie kolo­ro­wan­ki
 • Zaba­wy przy muzy­ce

Harry Potter – czyli czarodzieje i czarodziejki w świecie magii

 • Magicz­ne napo­je
 • Magicz­ne listy – nie­wi­dzial­ny atra­ment (wróż­ba wypi­sa­na “nie­wi­dzial­nym atra­men­tem” poja­wi się nad pło­mie­niem świe­cy)
 • Wyko­ny­wa­nie róż­dżek (każ­dy uczest­nik)
 • Uro­czy­ste przy­dzie­la­nie do „domów” (tia­ra przy­dzia­łu) – podział dzie­ci na 4 gru­py w któ­rych będą potem wyko­ny­wać zada­nia
 • Tur­niej lata­nia na mio­tle
 • Magicz­ne eks­pe­ry­men­ty (prze­pro­wa­dze­nie z dzieć­mi  kil­ku eks­pe­ry­men­tów i sztu­czek roż­ne­go rodza­ju)
 • Kon­kurs na autor­skie zaklę­cie (nagro­da za naj­lep­szy i naj­bar­dziej kre­atyw­ny pomysł)
 • Rzu­ca­nie zaklęć z przy­go­to­wa­nej listy, zada­niem sole­ni­zan­ta będzie zro­bić to o czym mów zaklę­cie
 • Gorą­ce krze­sła” – zaba­wa przy muzy­ce

Księżniczki ( można połączyć z Rycerzami )

 • Robie­nie księż­nicz­ko­wej koro­ny
 • Two­rze­nie biżu­te­rii
 • Quiz z pyta­nia­mi na temat księż­ni­czek
 • Zaba­wa w Kop­ciusz­ka (Każ­da dziew­czyn­ka dosta­je misecz­kę z wymie­sza­ny­mi  suchym gro­chem i faso­lą. Ta któ­ra pierw­sza roz­dzie­li groch i faso­lę wygry­wa)
 • Kró­lew­skie tań­ce (księż­nicz­ki tań­czą do momen­tu w któ­rym muzy­ka milk­nie. Wte­dy wszy­scy zamie­ra­ją. Kto pierw­szy się poru­szy – prze­gry­wa)
 • Znajdź szkla­ny bucik Kop­ciusz­ka – zaba­wa pole­ga­ją­ca na szu­ka­niu ukry­te­go buci­ka
 • Gorą­ce krze­sła” – zaba­wa przy muzy­ce
 • Wiel­ki Bal” – tań­ce, dys­ko­te­ka

Cyrkowe urodziny

 • Cho­dze­nie po linie (dzie­ci muszą przejść  po roz­ło­żo­nym na zie­mi gru­bym sznur­ku lub linie. Wer­sja trud­niej­sza – to samo tyl­ko z zawią­za­ny­mi ocza­mi)
 • Bań­ki mydla­ne
 • Kon­kurs na naj­śmiesz­niej­sza minę
 • Kon­kurs żon­glo­wa­nia
 • Malo­wa­nie cyr­ko­wych kolo­ro­wa­nek
 • Popi­sy akro­ba­tycz­ne
 • Jabł­ka na sznur­ku, pącz­ki na paty­ku (komu szyb­ciej uda się zjeść jabł­ko wiszą­ce na sznur­ku? To praw­dzi­wie cyr­ko­wa sztu­ka! A może pącz­ka nabi­te­go na patyk)
 • Zaba­wy przy muzy­ce

Rycerze na zamku! (Można połączyć z Księżniczkami )

 • Robie­nie tarcz, mie­czy lub noży (dziew­czyn­ki wyko­na­ją koro­ny)
 • Malo­wa­nie her­bów (każdy rycerz musi mieć swój herb. Jeże­li jesz­cze nie ma to naj­wyż­szy czas by go sobie nama­lo­wał!)
 • Pisa­nie kodek­su rycer­skie­go
 • Paso­wa­nie na ryce­rza (Uro­czy­sta chwi­la dla wszyst­kich ryce­rzy.)
 • Kolo­ro­wan­ki z ryce­rza­mi i księż­nicz­ka­mi
 • Rycer­ski poje­dy­nek
 • Rzu­ca­nie pił­ką do celu
 • Zaba­wy przy muzy­ce

TWORZYMY URODZINY SZYTĘ NA “MIARĘ“POTRZEB TWOJEGO DZIECKA 🙂

 

 

PAKIET PODSTAWOWY – 590 zł

 

(pią­tek- nie­dzie­la)

 

 

 

Pakiet Podstawowy 590 zł 

 

( poniedziałek- czwartek ) 

 

 

 

 

 

 • 2 godzi­ny zaba­wy z Ani­ma­to­rem
 • sala uro­dzi­no­wa 45 m2
 • sala dla rodzi­ców  GRATIS 
 • wyjąt­ko­we tema­ty uro­dzin
 • gry i zaba­wy według sce­na­riu­sza uro­dzin
 • tema­tycz­na deko­ra­cja sali
 • zapro­sze­nia uro­dzi­no­we w cenie 
 • poczę­stu­nek ( woda, soki, sło­ne i słod­kie prze­ką­ski, owo­ce)
 • kupon zniż­ko­wy ( -15%) na wybra­ny mie­sięcz­ny kar­net  przez Jubi­la­ta w Fami­ly Aca­de­my
 • zada­tek uro­dzi­ny w kwo­cie 200 zł
 • *licz­ba Gości potwier­dzo­na na 3  dni przed Uro­dzi­na­mi 

 

 • Bez­płat­ny par­king samo­cho­do­wy 

 

 

 

OPCJE DODATKOWE

 

 • każ­de dodat­ko­we dziec­ko ( powy­żej 10osób)  20 zł 
 • dodat­ko­wy Ani­ma­tor 120 zł ( powy­żej 10 osób ) 
 • dodat­ko­we atrak­cje wyli­cza­ne i usta­la­ne według potrzeb:
  poczę­stu­nek dla Rodzi­ców ( cia­sta, kawa, her­ba­ta, kanap­ki),
 • balo­ny z helem , malo­wa­nie twa­rzy, uro­dzi­no­we gadże­ty ( według życzeń Jubi­la­ta) 
 • dodat­ko­wy czas na sali  bez Ani­ma­to­ra ( każ­de 30 minut) 50zł 
 • dodat­ko­wy czas na sali  z 1 Ani­ma­to­rem ( każ­de 30 minut)  80zł 

 

ZarezerwUj termin już dziś !

Jeśli Two­ja pocie­cha marzy o innych uro­dzi­nach skon­tak­tuj się z nami!