WAKACJE 2018

 

 

 

 

 

 

 

Ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­kie dzie­cia­ki w w wie­ku od 5 do 14 lat na Waka­cyj­ne pół­ko­lo­nie któ­re odbę­dą się w Fami­ly-Aca­de­my. Już teraz zapisz swo­ją pocie­chę na któ­ryś z naszych tur­nu­sów i już nie zasta­na­wiaj się co będzie robić Two­je dziec­ko w Waka­cje!

Zapewniamy:

  • opie­kę wykwa­li­fi­ko­wa­nej kadry,
  • opie­kę w godzi­nach 8:30–17:30,
  • posił­ki : II śnia­da­nie, obiad, pod­wie­czo­rek,
  • tema­tycz­ne warsz­ta­ty,
  • zaję­cia spor­to­we na świe­żym powie­trzu,
  • sean­se fil­mo­we,
  • zaję­cia pla­stycz­ne,
  • gry i zaba­wy pobu­dza­ją­ce wyobraź­nie,
  • mnó­stwo świet­nej zaba­wy na 180-metro­wej powierzch­ni.

Nie czekaj i zarezerwuj miejsce dla Swojego dziecka !