Zapra­sza­my na zaję­cia Pro­gra­mo­wa­nie i Robo­ty­ka wię­cej infor­ma­cji o zaję­ciach w zakład­ce Szkol­niak i Przed­szko­la­ki.

Sobo­ta 14.09.2019 godzi­na 12:00

Zapi­sy 692–422-880