Ser­decz­nie zapra­sza­my na zimo­we warsz­ta­ty do FAMLIY Aca­de­my w ter­mi­nie 4–8.02.2019

Wariant 1 NOWE TECHNOLOGIE GODZ. 8.30–11.30 – Bez­pie­czeń­stwo w Inter­ne­cie – Prze­dziw­ny świat robo­tów – W świe­cie fil­mu – Mul­ti­me­dial­na Cera­mi­ka i e-Ziel­nik – Dru­ko­wa­nie w tech­no­lo­gii 3 Cena 300 zł Wariant 2 GODZ. 11.30–16.00 – Wyży­wie­nie obiad i pod­wie­czo­rek – Zaję­cia arty­stycz­ne – Zaję­cia pla­stycz­ne – Zaję­cia rekre­acyj­no – spor­to­we – Aktyw­no­ści na świe­żym powie­trzu – Sean­se fil­mo­we Cena 399 zł.

zapisy@family-academy.pl